Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

European Recommendations on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels. 1. ed. Brussels: ECCS-CECM-EKS - European Convention for Constructional Steelwork, 2014. 65 p. ISBN 978-92-9147-118-8

Ároch, Rudolf - Belica, Andrej - Berner, Klaus - Charton, Sebastien - Comas, Neus

Worked examples according to EN 1993-1-3. Eurocode 3, Part 1.3: No. 123. 1st ed. Mem Martins: ECCS, 2008. 235 s. ISBN 92-9147-000-86.

Pena, A.Arnedo - Ároch, Rudolf - Belica, A. - Brune, B. - Kathage, K. - Pekoz, T. - Nagy, Z. - Toma, A.W. - Sokol, L. - Ungermann, D. - Vrány, T. - Salmi, P.

Assessment and Refurbishment of Steel Structures. London: Taylor and Francis, 2005. 359 s. ISBN 80-88683-29-7.

Agócs, Zoltán - Ziólko, Jerzy - Vičan, Jozef - Brodniansky, Ján

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb 9: navrhovanie konštrukcií z hliníkových zliatin podľa ENV 1999-4-4 a EN 1999-1-1. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2009. 125 s. ISBN 978-80-227-3076-1

Baláž, Ivan

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb 3: navrhovanie oceľových konštrukcií podľa EN 1993. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2009. 157 s. ISBN 978-80-227-3079-2

Baláž, Ivan

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb 5: drevené konštrukcie. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2009. 115 s. ISBN 978-80-227-3060-0

Draškovič, Ferdinand - Sandanus, Jaroslav - Sógel, Kristián

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb 1: základy navrhovania a zaťaženie. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2009. 144 s. ISBN 978-80-227-3063-1

Halvoník, Jaroslav - Benko, Vladimír - Hubová, Oľga - Sokol, Milan - Štujberová, Magdaléna - Borzovič, Viktor

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.16: Požiarna odolnosť. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2009. 107 s. ISBN 978-80-227-3068-6

Štujberová, Magdaléna - Osvald, Anton

Vplyv poddajnosti pripojenia priečnika na spolupôsobenie prvkovej mostovky s hlavnými nosníkmi železničných mostov: Edícia vedeckých prác - zošit č. 45. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2007. ISBN 978-80-227-2637-5.

Tatarko, Peter

Požiarna odolnosť spriahnutých oceľovobetónových stropných konštrukcií:. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2007. ISBN 978-80-227-2617-7

Chladná, Magdaléna

Medzná únosnosť spriahnutých drevobetónových konštrukcií:. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2007. Edícia vedeckých prác, zošit č. 43. ISBN 978-80-227-2637-5

Sandanus, Jaroslav

Diagnostikovanie a rekonštrukcia oceľových konštrukcií. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. 336 s. ISBN 80-227-2115-8

Agócs, Zoltán - Brodniansky, Ján - Ziólko, Jerzy - Vičan, Jozef

  

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Bridge engineering in the Slovak Republic. In Handbook of International Bridge Engineering. 1. vyd: [s.l.]: Taylor & Francis Group, 2014, S. 747-821. ISBN 978-1-4398-1030-9

 

Baláž, Ivan

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

A híd - mermöki szerkezet vagy szobor? = A Bridge - engineering structure or sculpture? In Mindentudás Egyeteme. Budapešť: Kossuth Kiadó, 2005, s.267-281. ISBN 963 09 4678 5

Agócs, Zoltán

Vysoké stavby. In Stavební ročenka 2003. Bratislava: Jaga, 2002, s.214-223

Baláž, Ivan

Large Deflections Of Orthotropic Webs. In DJUBEK, Jozef - KODNÁR, Rudolf - ŠKALOUD, Miroslav: Limit State of the Plate Elements of Steel Structures. 1. vyd. Bratislava and Basel: Veda and Birkhäuser Verlag, 1983, S. 115-163. ISBN 3-7643-1478-8

DJUBEK, Jozef - BALÁŽ, Ivan. 

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Inžinierske staviteľstvo: svet termínov v obrazoch 1. 1. vyd. Bratislava: Eurostav, 2017. 93 s. ISBN 978-80-89228-52-2

Baláž, Ivan - Balážová, Pavla - Koleková, Yvonna

Drevené nosné prvky [elektronický zdroj]. 1. vyd. [Šahy]: Ing. Kristián Sógel, PhD. v spolupráci s Ecoletra.com, 2015. online, 86 s. Dostupné na internete: <http://ecoletra.com/drevene-nosne-prvky>. ISBN 978-80-971929-4-5

Sógel, Kristián

Požiarna odolnosť kovových konštrukcií [elektronický zdroj]. 1. vyd. [Bratislava]: doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. v spolupráci s Ecoletra.com, 2015. online, 88 s. Dostupné na internete: <http://ebook.ecoletra.com/poziarna-odolnost-kovovych-konstrukcii>. ISBN 978-80-972207-6-1

 

Štujberová, Magdaléna

Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3 STN EN 199, časti -1-1:2006 a časti -1-8:2007, podľa ich národných príloh NA: 2007 a NA: 2008 a ich opráv AC: 2009 a AC: 2009. 2. preprac. a rozš. vyd. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010. 400 s. ISBN 978-80-89113-68-2

Baláž, Ivan - Ároch, Rudolf - Chladný, Eugen - Kmeť, Stanislav - Vičan, Jozef

Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Príklady: zavádzanie Eurokódov do praxe. 1. vyd. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010. 148 s. ISBN 978-80-89113-70-5.

Bellová, Mária - Olbřímek, Juraj - Osvald, Anton - Procházka, Jaroslav - Štefan, Radek - Štujberová, Magdaléna

Navrhovanie drevených konštrukcií podľa Eurokódov (STN EN 1995-1-1). 1. vyd. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010. 164 s. ISBN 978-80-89113-78-1

Draškovič, Ferdinand - Kanócz, Ján - Gocál, Jozef - Sandanus, Jaroslav - Soyka, Roman - Sógel, Kristián

Navrhovanie oceľových mostov podľa eurokódu STN EN 1993-2 a eurokódov: STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1993-1-1. 1. vyd. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010. 312 s. ISBN 978-80-89113-77-4

Chladný, Eugen - Baláž, Ivan - Bujňák, Ján - Kálna, Karol - Lapos, Jozef - Kvočák, Vincent - Vičan, Jozef

Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3 STN EN 199, časti -1-1:2006 a časti -1-8:2007, podľa ich národných príloh NA: 2007 a NA: 2008 a ich opráv AC: 2009 a AC: 2009. 2. preprac. a rozš. vyd. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010, s.1-22. ISBN 978-80-89113-68-2

Baláž, Ivan - Ároch, Rudolf - Chladný, Eugen - Kmeť, Stanislav - Vičan, Jozef

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií podľa eurokódov v tabuľkách. Bratislava: SUTN, 2010. 107 s. ISBN 978-80-88971-91-7

Olbřímek, Juraj - Bellová, Mária - Štujberová, Magdaléna - Osvald, Anton

 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

Spriahnuté oceľobetónové nosníky. In EUROKÓDY 2-4-6 Spoločné európske normy pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb: prEN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií, prEN 1994-1-1 Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií, prEN 1996-1 Navrhovanie murovaných konštrukcií/22.-23.10.2002, Bratislava. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.245-273. ISBN 80-227-1781-9

Lapos, Jozef

Spriahnuté oceľobetónové rúry vyplnené betónom. In EUROKÓDY 2-4-6 Spoločné európske normy pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb: prEN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií, prEN 1994-1-1 Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií, prEN 1996-1 Navrhovanie murovaných konštrukcií/22.-23.10.2002, Bratislava. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.301-314. ISBN 80-227-1781-9

Lapos, Jozef

 

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Design of timber-concrete composite structures [elektronický zdroj]. 1. vyd. Aachen: Shaker Verlag, 2018. CD-ROM, 228 s. ISBN 978-3-8440-6145-1

Dias, Alfredo - Fragiacomo, Massimo - Gramatikov, Kiril - Kreis, Benjamin - Kupferle, Frank - Monteiro, Sandra - Sandanus, Jaroslav - Schänzlin, Jörg - Schober, Kay-Uwe - Sebastian, Wendel - Sógel, Kristián

 

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Znižovanie energetickej náročnosti budov pre profesiu: Montážnik betónových a oceľových konštrukcií a obvodových plášťov. 1. vyd. Bratislava: Ústav vzdelávania a služieb, 2016. 153 s. ISBN 978-80-89073-19-1

Pavlásek, Jozef - Štujberová, Magdaléna - Vavrovič, Boris - Puškár, Anton - Petráš, Dušan

Znižovanie energetickej náročnosti budov pre profesiu: Murár - PSV. 1. vyd. Bratislava: Ústav vzdelávania a služieb, 2016. 191 s. ISBN 978-80-89073-20-7

Puškár, Anton - Petráš, Dušan - Sandanus, Jaroslav - Sógel, Kristián - Držka, Milan

Teoretická analýza tensegrity priziem. 1.vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 105 s. ISBN 978-80-227-3704-3

Csölleová, Zsuzsanna

Stabilita kovových izotropných a ortotropných stien. 1.vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 201 s. ISBN 978-80-227-3680-0

Klas, Tomáš

Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií.Aplikácie nových metód z Eurokódov. 1.vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 248 s. ISBN 978-80-227-3681-7

Kováč, Michal

Zložené drevené prierezy s poddajným spriahnutím. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2011. 70 s. ISBN 978-80-227-3532-2

Sandanus, Jaroslav

Experimentálne a teoretické overovanie odolnosti sklených nosníkov. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2011. 213 s. ISBN 978-80-227-3523-0

Slivanský, Miloš

Teoretické a konštrukčné problémy vysokotlakových plynovodných potrubí. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 108 s. ISBN 978-80-227-3236-9

Magura, Martin

Reologické aspekty pôsobenia drevených konštrukcií. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2010. 143 s. ISBN 978-80-227-3238-3

Sógel, Kristián

Stabilitné problémy ohýbaných nosníkov. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2010. 228 s. ISBN 978-80-227-3237-6

Živner, Tomáš

Vybrané problémy navrhovania oceľových tenkostenných konštrukcií. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 81 s. ISBN 978-80-227-3124-9

Ároch, Rudolf

Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií STN EN 1994-1-1: Zavádzanie Eurokódov do praxe. 2. preprac. vyd. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2009. 166 s. ISBN 978-80-89113-36-1

Gramblička, Štefan - Bujňák, Ján - Kvočák, Vincent - Lapos, Jozef

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb 4: Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2009. 104 s. ISBN 978-80-227-3061-7

Gramblička, Štefan - Lapos, Jozef

Vybrané problémy navrhovania konštrukcií na účinky požiaru. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 89 s. ISBN 978-80-227-3125-6

Štujberová, Magdaléna

Navrhovanie viacpodlažných budov podľa eurokódov: EURING - Vzdelávací projekt programu Leonardo da Vinci. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. 208 s. ISBN 978-80-227-2951-2

Ároch, Rudolf - Štujberová, Magdaléna

Štvorjazyčný slovník slovensko-anglicko-francúzsko-nemeckých odborných výrazov z oblasti stavebných konštrukcií, používaných v predbežných európskych normách - Eurokódoch ENV1, ENV2, ENV3, ENV4, ENV5, ENV6, ENV7, ENV8, ENV9. Bratislava: STU v Bratislave, 2002

Baláž, Ivan - Chladný, Eugen - Mrázik, Augustín

 

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Ocelobetónová deska = Composite steel-concrete slab. In WALD, František.Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, s.317-322. ISBN 80-01-03157-8

Chladná, Magdaléna

 

Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Drevené konštrukcie. In KYSEĽ, Ján - KOL., Statické tabuľky 2010. Trnava: Spolok statikov Slovenska, 2010, s.367-401. ISBN 978-80-970037-5-3

Sandanus, Jaroslav

Konštrukčné eurokódy - európske normy na navrhovanie stavebných konštrukcií. In Stavebnícka ročenka 2004. Bratislava: Jaga, 2003, s.205-209. ISBN 80-88905-87-7

Baláž, Ivan

Stavebné konštrukcie z hliníkových zliatin. In Stavebnícka ročenka 2005. Bratislava: Jaga, 2004, s.104-109. ISBN 80-8076-003-9

Baláž, Ivan

 

Skriptá a učebné texty 

Požiarna odolnosť spriahnutých oceľobetónových konštrukcií [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava: Magdaléna Štujberová v spolupráci s Ecoletra.com, 2020. online, 68 s. Dostupné na internete: <https://ebook.ecoletra.com/poziarna-

odolnost-spriahnutych-ocelovobetonovych-konstrukcii>. ISBN 978-80-570-2629-7

Štujberová, Magdaléna

Drevené nosné konštrukcie: príklady. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. 136 s. ISBN 978-80-227-3331-1

Sandanus, Jaroslav - Sógel, Kristián

Oceľové a drevené konštrukcie I.: alebo nevážno-vážne pojednanie o prvkoch konštrukcií oceľových a drevených. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. 494 s. ISBN 978-80-227-2924-6

Tatarko, Peter

Navrhovanie zváraných konštrukcií: 3. kniha učebných textov pre kurzy zváračských inžinierov. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2005. 336 s. ISBN 80-88734-11-8.

Agócs, Zoltán - Ároch, Rudolf - Juhás, Pavel - Kálna, Karol

Tenkostenné oceľové konštrukcie: Vplyv krútenia pri tenkostenných mostných sústavách. 5.dopl.vyd. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. 298 s.;tab.,schémy. ISBN 80-227-2034-8

Baláž, Ivan

 

 

 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

Navrhovanie dynamicky zaťažených zváraných konštrukcií (kapitola 3.8). In Navrhovanie zváraných konštrukcií: učebné texty pre kurzy zváračských inžinierov a technológov. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav zváračský, 2018, S. 170-198. ISBN 978-80-88734-86-4

Agócs, Zoltán - Ároch, Rudolf

Navrhovanie spojov oceľových konštrukcií podľa EN 1993-1-8, kapitola A. In Navrhovanie kovových (oceľových, hliníkových) a drevených nosných prvkov a konštrukcií podľa európskych noriem: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.3. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2006, s.A/1-24. ISBN 80-227-2544-7

Ároch, Rudolf

Navrhovanie oceľových konštrukcií (EN 1993-1-1), kapitola Bb. In Navrhovanie kovových (oceľových, hliníkových) a drevených nosných prvkov a konštrukcií podľa európskych noriem: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.3. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2006, s.Bb/1-26. ISBN 80-227-2544-7

Baláž, Ivan

Navrhovanie konštrukcií z hliníkových zliatin (EN 1999-1-1), kapitola Bc. In Navrhovanie kovových (oceľových, hliníkových) a drevených nosných prvkov a konštrukcií podľa európskych noriem: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.3. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2006, s.Bc/1-26. ISBN 80-227-2544-7

Baláž, Ivan

Zaťaženie konštrukcií namáhaných požiarom. In Spoločné európske normy pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. ESF SvF kurz č.1 - 1.1 IKDS. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s.18-22. ISBN 80-227-2543-9

Chladná, Magdaléna

Numerický príklad posúdenia žeriavovej dráhy podľa STN 73 1401:1998 = Numerical example of examination of the crane road, STN 73 1401:1998. In AGÓCS, Zoltán - ÁROCH, Rudolf - JUHÁS, Pavel - KÁLNA, Karol.Navrhovanie zváraných konštrukcií: 3. kniha učebných textov pre kurzy zváračských inžinierov. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2005, s.222-232. ISBN 80-88734-11-8

Ároch, Rudolf

Nosníky žeriavových dráh. Ich typy. Zaťaženie nosníkov žeriavových dráh. In Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh: Kurz pre inšpektorov ZZ Technickej inšpekcie SR/Senec, 7.-11.10.2002. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.5.1-5.8

Agócs, Zoltán

Numerický príklad návrhu a posúdenia nosníka žeriavovej dráhy podľa STN. In Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh: Kurz pre inšpektorov ZZ Technickej inšpekcie SR/Senec, 7.-11.10.2002. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.9.1-9.29

Ároch, Rudolf

Únosnosť kompaktných a štíhlych prierezov namáhaných ohybom, šmykom a miestnym bremenom. Vydúvanie štíhlych stien. In Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh: Kurz pre inšpektorov ZZ Technickej inšpekcie SR/Senec, 7.-11.10.2002. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.7.1-7.16

Baláž, Ivan

Predpisy a normy. In Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh: Kurz pre inšpektorov ZZ Technickej inšpekcie SR/Senec, 7.-11.10.2002. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.1.1-1.14

Baláž, Ivan

Únosnosť ohýbaných nostníkov. Klopenie nosníkov. In Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh: Kurz pre inšpektorov ZZ Technickej inšpekcie SR/Senec, 7.-11.10.2002. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.8.1-8.19

Baláž, Ivan

Zaťaženie, návrh a posúdenie nosníka žeriavovej dráhy. Numerické príklady. Porovnania výpočtu podľa rôznych noriem. In Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh: Kurz pre inšpektorov ZZ Technickej inšpekcie SR/Senec, 7.-11.10.2002. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.18.1-18.129

Baláž, Ivan

Zvislé a vodorovné deformácie nosníkov žeriavových dráh. In Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh: Kurz pre inšpektorov ZZ Technickej inšpekcie SR/Senec, 7.-11.10.2002. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s.17.1-17.2

Baláž, Ivan