Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 1. Zásady navrhovania mostov. Priestorová úprava železničných a cestných mostov. Spoľahlivosť oceľových mostov. Normy pre navrhovanie mostov. Požiadavky na materiál mostov. Stabilita polohy mosta.
 2. Zaťaženia a účinky pôsobiace na cestné a železničné mosty. Medzné stavy a tvorba kombinácií zaťažovacích stavov podľa eurokódov.
 3. Železničný mostný zvršok. Mostovka železničných mostov. Konštrukcia vozovky a mostovky cestných mostov.
 4. Železničné mosty s prvkovou mostovkou. Konštrukčné riešenie prvkovej mostovky. Návrh prvkovej mostovky a pozdĺžneho stuženia pozdĺžnikov. Spolupôsobenie hlavných nosníkov a prvkov mostovky. Konštrukčné zásady.
 5. Železničné mosty s priebežným koľajovým lôžkom. Žľab koľajového lôžka. Princípy výpočtu ortotropných mostoviek, šmykové ochabnutie a spolupôsobiaca šírka ortotropnej dosky. Návrh prvkov mostovky. Konštrukčné zásady.
 6. Spriahnuté oceľobetónové cestné a železničné mosty. Vplyv dotvarovania na odolnosť spriahnutých mostov. Spolupôsobiaca šírka spriahnutej mostovky. Výpočet vnútorných síl spriahnutých mostov. Voľba a vplyv montážneho postupu. Vplyv zmrašťovania a nerovnomernej zmeny teploty. Spojité spriahnuté mosty. Návrh spriahnutia.
 7. Zásady návrhu hlavných nosníkov plnostenných a priehradových trámových mostov. Posúdenie stability tlačeného pása priehradových, resp. tlačenej pásnice plnostenných, otvorene usporiadaných mostov. Namáhanie priečnych polrámov.
 8. Stabilitné problémy oceľových mostov. Stabilita štíhlych stien. Kritické napätie ideálnej steny. Postkritické pôsobenie štíhlych stien. Namáhanie stien normálovým napätím - metóda účinnej šírky. Namáhanie stien šmykom, priečnym zaťažením. Priečne a pozdĺžne výstuhy.
 9. Únavová odolnosť a životnosť oceľových mostov. Krivky únavovej pevnosti, parametre ovplyvňujúce únavovú odolnosť, spôsoby posúdenia. Únavové zaťažovacie modely.
 10. Navrhovanie mostov s uzavretým prierezom. Statické pôsobenie pri namáhaní krútením. Voľné a viazané krútenie. Význam a vplyv priečneho vystuženia prierezu oceľových mostov.
 11. Oceľové oblúkové mosty - statické systémy, konštrukcia oblúkov, závesov a trámu. Stuženie. Statické pôsobenie. Stabilitné problémy oblúkových mostov.
 12. Zavesené mosty - nosné systémy, trámy, pylóny, závesy. Druhy lán používaných v mostnom staviteľstve. Mechanické vlastnosti lán. Vplyv previsu na pôsobenie lán a káblov. Kotvenie lán a káblov. Montážny postup a regulácia napätosti v tráme, v kábloch a lanách.
 13. Visuté mosty - nosné systémy, konštrukcia visiacich pásov, pylónov, výstužného nosníka a závesov. Spôsoby montáže. Statické pôsobenie a navrhovanie visutých mostov.
 14. Ložiská a mostné závery. Vybavenie (príslušenstvo) oceľových mostov: zvodidlá, rímsy, zábradlie, odvodnenie, osvetlenie, revízne zariadenie.
 15. Výroba a montáž oceľových mostov. Systém hospodárenia s mostami. Evidencia mostov. Dohliadacia činnosť – prehliadky a diagnostika. Spoľahlivosť a životnosť mostov. Monitoring, zaťažovacie skúšky mostov v prevádzke. Údržba mostov.