Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Katedra konštrukcií pozemných stavieb je jedným z najstarších pracovísk dnešnej Slovenskej technickej univerzity. Pod názvom Ústav pozemného staviteľstva vznikla v roku 1938 na Štátnej vysokej škole technickej v Martine, ktorá sa v roku 1939 natrvalo presídlila do Bratislavy pod názvom Slovenská vysoká škola technická. Keďže prvé študijné odbory na našej dnešnej univerzite boli odbor stavebný a odbor zememeračský, možno povedať, že dnešná Katedra konštrukcií pozemných stavieb vznikla s jej zrodom.
 
 
 
Prvým vedúcim Ústavu pozemného staviteľstva sa stáva v roku 1938 prof. Ing. arch. Miroslav Kopřiva. Ústav sa v roku 1940 rozdelil na Ústav pozemného staviteľstva I., ktorého vedúcim naďalej zostáva prof. M. Kopřiva a na Ústav pozemného staviteľstva II., vedúcim ktorého sa stáva akademik prof. Ing. arch. Emil Belluš. V roku 1948 po odchode prof. M. Kopřivu do Brna sa vedúcim Ústavu pozemného staviteľstva I. stal prof. Ing. arch. Dr. tech. Vladimír Chrobák. V roku 1951 po odchode akademika Belluša na Ústav architektúry, stáva sa vedúcim Ústavu pozemného staviteľstva II. prof. Ing. arch. Ján Štefanec a po ňom na 1 rok Ing. arch. Gustáv Stadtrucker.
 

 
 
Obsahovou náplňou Ústavu pozemného staviteľstva I. bola: hrubá stavba, náuka o stavebných hmotách, staviteľské kreslenie a estetika inžinierskych stavieb.
Obsahovou náplňou Ústavu pozemného staviteľstva II. bol: rozbor remeselných prác, plánovanie továrenských objektov, stavba obcí a stavebné zákony.

V roku 1952 zlúčením Ústavu pozemného staviteľstva I. a II. vzniká Katedra pozemného staviteľstva a jej vedúcim sa stáva prof. Ing. arch. Dr. tech. Vladimír Chrobák.
V roku 1960 sa katedra rozčleňuje na dve pracoviská: Katedru konštrukcií pozemných stavieb I., ktorú ďalej  vedie prof. V. Chrobák a Katedru konštrukcií pozemných stavieb II., ktorej vedúcim sa stáva prof. Ing. arch. Štefan Lukačovič.
Obsahovou náplňou Katedry konštrukcií pozemných stavieb I. bola hrubá stavba a disciplíny stavebnej fyziky, náuka o stavebných hmotách, staviteľské kreslenie a estetika inžinierskych stavieb. Obsahovou náplňou Katedry konštrukcií pozemných stavieb II. bol ukončovací cyklus stavieb a disciplíny technických zariadení budov.
V roku 1971 sa uvedené katedry zlučujú v jedno pracovisko Katedru konštrukcií pozemných stavieb a konštrukčného projektovania, ktorej vedúcim sa stáva prof. Ing. arch., Ing. Dr. tech. Ladislav Beisetzer, DrSc. Z takto koncipovanej katedry boli vyčlenené disciplíny stavebnej fyziky a technických zariadení budov.
Od roku 1972 v súvislosti s odchodom prof. Beisetzera na Katedru  architektonickej  tvorby,   vedúcim   Katedry   konštrukcií pozemných stavieb a konštrukčného projektovania sa stáva prof. Ing. Milan Bielek, DrSc.
Obdobie od roku 1972 možno charakterizovať koncepčným budovaním experimentálnej  základne  katedry,  teda  obdobím, v ktorom vedeckovýskumná činnosť sa stala organickou súčasťou práce katedry.
V roku 1983 sa zmenil názov pracoviska na Katedru konštrukcií pozemných stavieb. Od roku 1990 viedol katedru prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. Toto obdobie je charakterizované konsolidáciou katedry po nežnej revolúcii a vznikom samostatného Slovenska.
V roku 1995 sa z katedry vyčlenili architektonické disciplíny a vznikla samostatná Katedra architektúry.
Od roku 1997 viedol Katedru konštrukcií pozemných stavieb prof. Ing. Anton Puškár, PhD. Toto obdobie je charakterizované udržiavaním jestvujúcich laboratórnych zariadení (klimatická komora, dažďová komora, energetický solárny systém), ako aj budovaním nových zariadení (akustické komory, prenosné meracie zariadenia pre fyzikálnu analýzu).
Ostatné roky 20102013 sa vyznačujú prípravou projektov vedeckých parkov, v rámci ktorých katedra získala nebývalé finančné prostriedky – 2,0 mil. EUR, na rozvoj laboratórnej základne. Najvážnejšou investíciou bola realizácia mo- derného veterného tunela v spolupráci s Katedrou stavebnej mechaniky.
Pracovníci katedry sa podieľali a stále podieľajú na projektoch a realizáciách významných stavieb akými sú: obnova obvodového plášťa novej budovy FCHPT STU a výškovej budovy SvF STU, výstavba kongresovej haly v Učebno-výcvikovom zariadení SvF STU v Kočovciach, nízkoenergetický dom v Tvrdošíne a pod.
Od roku 2015 až po súčasnosť vedie katedru prof. Ing. Boris Bielek, PhD. Toto obdobie sa vyznačuje rekonštrukciou laboratórnych priestorov fyziky budov a mo- dernizáciou prístrojov. Katedra intenzívne spolupracuje s firmami stavebnej praxe pri vývoji nových detailov, prvkov a sústav pozemných stavieb.