Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa praktické skúsenosti z aplikácie vedomostí z architektonických, teoretických a technických poznatkov v samostatnom architektonickom a konštrukčnom návrhu náročných verejných budov s veľkým rozpätím. Študent získa praktické skúsenosti z koordinácie požiadaviek jednotlivých profesií. Bude vedieť uplatniť nové stavebné materiály a inovatívne technológie v projektovaní budov.

Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy verejných stavieb s regulatívom a lokalitným rozsahom.
Návrh architektonickej koncepcie riešenia, dispozície a konštrukčného systému.
Priestorové usporiadanie parametrov stavebnej podstaty objektu, technických zariadení budov, protipožiarnej bezpečnosti budovy.
Vypracovanie časti projektovej dokumentácie na úrovni projektu pre stavebné povolenie, časti projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.
Alternatívne riešenie konštrukčného, statického riešenia a koncepcie TZB.
Dimenzovanie vybraných základných prvkov nosnej sústavy riešeného objektu.
Projektové riešenie zadaných technických zariadení budov.

 

foto