Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa komplexný pohľad na dokončenie stavby a to interiéru ako aj exteriéru. Ukončovacie práce majú svoju konštrukčné a technologické súvislosti a postupnosti, ktoré sa musia prejavovať v konštrukčnom riešení a skladbách príslušných stavebných detailov. Predmet nadväzuje na vedomosti predchádzajúcich predmetov konštrukcií pozemných stavieb a študent ich aplikuje v symbióze s novými informáciami pre riešenia príslušných detailov stavby. Nové poznatky z predmetu študent bezprostredne aplikuje vo svojej bakalárskej práci bytového domu, následne na druhom stupni štúdia v príslušných ateliérových tvorbách a diplomovej práci. Predmet podporuje kreativitu myslenia študenta pri tvorbe detailov a aplikáciu nadobudnutých vedomostí pre budúcu stavebnú prax.

Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný okrem tradičných riešení aj na súčasné progresívne riešenia suchej výstavby súvisiace s vnútornými povrchovými úpravami stien, podláh a podhĺadov. Vnútorné montované priečky, špeciálne dverné konštrukcie, riešenia kozubov a komínových konštrukcií, garážové brány, vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy v podobe omietok a montovaných obkladov rôznej materiálovej bázy – témy, ktoré sú predmetom riešenia pre zadané detaily stavby v príslušných zadaniach predmetu. Výstupmi každej témy sú návrhy detailov v podobe realizačnej dokumentácie podporené prípravou študenta v podobe škicovaných detailov. Súčasťou predmetu je seminárna práca pre každého študenta zameraná na prehĺbenie problematiky pre tematicky zadanú oblasť.-Konštrukčné a materiálové varianty podhľadov, rozdelenie a riešenie detailov.