Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Predmet oboznámi študentov s inováciami materiálovej bázy, konštrukčných prvkov a sústav najmä ekologických a nízkoenergetických budov, s novými vedeckými poznatkami v tejto oblasti. Pomôže rozvinúť a prehĺbiť schopnosti analytického a syntetického myslenia. V rámci cvičení študenti aplikujú získané poznatky pri navrhovaní ekologických budov a nízkoenergetických budov, konštruovaní prvkov objektov s náročným vnútorným prostredím a výsledky spracujú vo forme odborného článku.

Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá tromi okruhmi problematiky navrhovania konštrukcií pozemných stavieb a konštrukčnej tvorby budov - ekologickými aspektmi (“udržateľnou architektúrou”), zdravotnou nezávadnosťou a bezpečnosťou; špeciálnymi konštrukciami zvyšujúcimi environmentálnu, sociálnu a ekonomickú efektívnosť budov, zásadami konštruovania budov s náročnou vnútornou klímou.
V rámci bloku prednášok venovaných ekologickým aspektom konštrukčnej tvorby sa hlavná pozornosť venuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vnútorného prostredia budov vo vzťahu k ich materiálovému a konštrukčnému riešeniu, zásadám eliminácie škodlivín v budovách, ekologicko-energetickému a fyzikálno-konštrukčnému posudzovaniu konštrukcií a budov.
Ďalšie informácie sa venujú recyklačným a rekuperačným sústavám v ultranízkoenergetických a ekologických domoch a sídlach, klimaticky aktívnym obvodovým stenám, špeciálnym zasklievacím systémom a novým stavebným materiálom a konštrukciám, systémom akumulácie tepla a špeciálnym prostriedkom tepelnej ochrany budov, sústavám pasívneho chladenia, fotovoltaickým prvkom a európskym politikám v rámci energetickej hospodárnosti a udržateľnosti výstavby.

foto