Prejsť na obsah
Katedra stavebnej mechaniky
 Radlinského 11, blok C, 18. posch., 810 05 Bratislava
 vedúci katedry: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
 tel.: 02/ 328 88 448, 328 88 245
Pôvodnými pracoviskami, z ktorých neskôr vznikla Katedra stavebnej mechaniky boli Ústav mechaniky založený prof. A. Buganom v roku 1938 pri vzniku SVŠT a Ústav stavebnej mechaniky založený A. Tureckým v roku 1940. Po vzniku FIS bola z týchto ústavov vytvorená Katedra mechaniky (1950 - O. Novák) a neskôr Katedra stavebnej mechaniky (1955 - A. Turecký). Po vzniku FAPS bola založená Katedra mechaniky a konštrukcií pozemných stavieb (1953 - J. Ducháček, J. Harvančík). Zlúčením týchto dvoch katedier na FIS a FAPS vznikla Katedra stavebnej mechaniky na SvF (1960 - V. Balažovjech).
Katedra v súčasnosti zabezpečuje výučbu základných teoretických disciplín stavebného inžiniera zo statiky, pružnosti a plasticity a stavebnej mechaniky na všetkých študijných odboroch. Vo vyšších ročníkoch katedra zabezpečuje výučbu predmetov statika, stabilita a dynamika konštrukcií, nelineárna mechanika, aeroelasticita a seizmicita. Je garantom zamerania statika na odbore architektúra a pozemné stavby.
Katedra je školiacim pracoviskom doktorandov v odbore mechanika tuhých a poddajných telies a teórie konštrukcií. Študenti a doktorandi na katedre majú možnosť pracovať na najnovších a vo svete známych výpočtových a grafických programoch (ANSYS, MathCAD, MATLAB, AutoCAD,…).
V spolupráci s odbornými organizáciami katedra zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie stavebných inžinierov v oblasti statiky a dynamiky konštrukcií.
Katedra spolupracuje so špičkovými pracoviskami u nás, v krajinách Európskej únie a v USA na riešení vedeckovýskumných projektov (VEGA, TEMPUS, CEEPUS, ) v oblasti nelineárnej mechaniky, rozvoja numerických metód a biomechaniky. Pracovníci katedry sa významnou mierou podieľajú na normotvornej činnosti v oblasti aeroelasticity a seizmicity konštrukcií, na výstavbe vodných a jadrových elektrární, výškových stavieb a stožiarov. Medzi významné osobnosti, ktoré sa podieľali na vybudovaní základov a rozvoji katedry patria profesori: A. Bugan, A. Turecký, O. Novák, J. Ducháček, J. Harvančík, J. Sobota, J. Kaiser a P. Kollár.

Dynamická analýza konštrukcií