Prejsť na obsah
Katedra stavebnej mechaniky

Veda a výskum v oblasti stavebnej mechaniky a príbuzných odborov tvoria neoddeliteľnú súčasť aktivít katedry. Prof. Turecký rozvinul metódu postupného rozvádzania deformácií. Prof. Sobota ako jeden z prvých pedagógov v bývalej ČSSR zaviedol a prispel k rozvinutiu metódy konečných elementov, konečných pásov i metódy okrajových elementov. Prof. Harvančík sa podieľal na riešení statiky i stability panelových stavieb. Prof. Kaiser rozvinul kategorizáciu a statické riešenie viacvrstvových valcových škrupín. Prof. Kollár dosiahol najhodnotnejšie výsledky v oblasti kontaktných úloh pojednavajúcich o spolupôsobení konštrukcie s podložím.

Doc. Dický sa podieľal na rozpracovaní niektorých problémov v metódach konečných prvkov, pásov a metóde prenosových matíc. Prof. Králik sa zaoberá problematikou interakcie prútových a plošných konštrukcií s podložím s uvážením elasto-plastických a elasto-väzkoplastických vlastností materiálov a seizmickou odolnosťou jadrových elektrární. Prof. Lovíšek rozvíja využitie optimalizačných metód v oblasti konštrukčných systémov. Prof. Sumec rozvinul matematické modelovanie diskrétnych systémov a materiálov, ktorých mechanické vlastnosti sú časovo závislé.  Doc. Marton prispel k riešeniu dynamiky viacvrstvových konštrukčných prútov. Prof. Ravinger rozvíja teóriu a algoritmy riešenia statiky, stability a dynamiky prvkov konštrukčných systémov pri striedavom zaťažení. Prof. Jendželovský sa zaoberá modelovaním podložia a interakciou hornej steny s podložím. Prof. Sokol sa zaoberá dynamikou konštrukčných systémov a seizmickou odolnosťou výškových budov. Doc. Mistríková sa zaoberá kontaktnými úlohami základových konštrukcií a podložia. Doc. Hubová rozvíja oblasť veterného inžinierstva, t.j. statické a dynamické účinky vetra na stavebné konštrukcie. Doc. Koleková pracuje v oblasti teórie tenkostenných prútových konštrukcií a jej aplikácie na kovové konštrukcie.

Ďalej uvádzame len rámcové zameranie projekčných a expertíznych prác pracovníkov katedry: Statika panelových stavieb, Seizmická odolnosť jadrových elektrární, staticko-dynamická analýza výškových stavieb, Dynamické riešenie systémov elektrických vedení zvlášť vysokého napätia, Dynamické riešenie retranslačných televíznych stožiarov, Statické a dynamické riešenie stavebných objektov mimoriadnej závažnosti (atómové elektrárne, haly veľkých rozpätí, podzemné nádrže, vodohospodárske stavebné diela, mosty, budova Národnej banky Slovenska).