Prejsť na obsah
Katedra stavebnej mechaniky

Katedra stavebnej mechaniky zabezpečuje výuku pre študentov 1. stupňa štúdia (bakalársky stupeň), pre študentov 2. stupňa štúdia (inžiniersky stupeň) a pre 3.stupeň štúdia (doktorandský stupeň). Jednotlivé predmety sú vyučované ako povinné, povinne voliteľné a odporúčané.

Ťažisko výuky katedry sa realizuje na bakalárskom stupni štúdia, čo do počtu predmetov, rozsahu výuky v hodinách i počtu študentov. Výuka prebieha na smeroch PSA, IKDS, VSVH, IŽP, TMS, a to predovšetkým v základných predmetoch: Statika, Pružnosť a pevnosť, Stavebná mechanika.

Na druhom stupni štúdia katedra pôsobí na študijných programoch špecializujúcich sa na statiku stavebných konštrukcií, ide predovšetkým o predmety: Analýza konštrukcií, Dynamika stavebných konštrukcií, Plošné a priestorové konštrukcie, Statika a dynamika výškových budov. K povinne voliteľným predmetom pre statikov patria: Interakcia konštrukcií s podložím, Aeroelasticita a seizmicita.

Na treťom stupni štúdia katedra garantuje študijný program Aplikovaná mechanika, kde garantuje väčšinu predmetov. Podieľa sa aj na výuke v študijnom programe Teória konštrukcií inžinierskych stavieb.