Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

Výučbu disciplín technických zariadení budov zabezpečovala od roku 1956 Katedra pozemného staviteľstva, neskôr Katedra pozemného staviteľstva a TZB a od roku 1960 Katedra konštrukcií pozemných stavieb II a TZB. V roku 1970 vznikla Katedra stavebnej fyziky a TZB a v roku 1981 samostatná Katedra technických zariadení budov. Prvým vedúcim samostatnej katedry bol prof. J. Kucbel. Katedra zabezpečovala výučbu predmetov v študijnom odbore pozemné stavby, od roku 1983 aj na medziodborovom štúdiu TZB, ktoré bolo prvou univerzitnou formou štúdia na vtedajšej SVŠT. Od školského roku 1991/92 katedra garantuje pedagogický proces na študijnom odbore technické zariadenia budov. Okrem technických zariadení sleduje aj oblasť technologických zariadení, súvisiacich so zabezpečením zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie. Katedra sa v súčasnosti podieľa na výučbe predmetov TZB na bakalárskom stupni štúdia v študijných programoch pozemné stavby a architektúra, technológie a manažérstvo stavieb, inžinierstvo životného prostredia a civil engineering. Na inžinierskom stupni štúdia garantuje štúdium na dvoch študijných programoch a to technických zariadeniach budov a techniky prostredia budov, kde vzdeláva odborníkov v oblasti vykurovania, zdravotnej techniky a vzduchotechniky. Pracovníci katedry TZB úspešne zvládli úlohy základného a aplikovaného výskumu, v súčasnosti pracujú na významných grantových úlohách, spolupracujú so zahraničnými výskumnými ústavmi, výrazne sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní odborníkov z praxe organizovaním dištančných kurzov, konferencií a seminárov a na normotvornej činnosti. Katedra vypracovala celý rad expertíznych a odborných prác, energetických auditov a vedecko-technických projektov. Z významných osobností, ktoré prispeli k rozvoju katedry treba spomenúť prof. Ľ. Hrdinu, prof. J. Pekaroviča, prof. J. Kucbela, doc .J. Valenta, prof. J. Valáška a prof. D. Petráša.