Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov
Údaje o inžinierskom študijnom programe podľa § 51 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
 
3.1 Technika prostredia budov (2 roky)
a) Názov študijného programu:                      technika prostredia budov
b) Študijný odbor: medziodborové štúdium: 5.1.4 pozemné stavby
vedľajší odbor:                                                 5.2.29 energetika
                                                                  
c) Stupeň vysokoškolského štúdia:                         2. (inžiniersky študijný program)
d) Forma štúdia:                                                         denná, externá
e)  Garant štúdia:                                                        prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Spolugarantka:                                            doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.      
  
f) Profil absolventa:
Absolvent
 • - získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie vrámci hlavného odboru pozemné stavby a medziodborového štúdia na odbore energetika so zameraním na vysokokvalifikovanú činnosť voblasti plánovania, projektovania, stavby a prevádzky zariadení techniky prostredia budov v stavebných objektov sdôrazom na požiadavky tvorby vnútorného životného prostredia v inteligentných budovách,
 • - bude rozumieť základným princípom apostupom navrhovania, technických zariadení budov zabezpečujúcich vnútorný stav prostredia anáslednej pre­vádzke v budovách pozemných stavieb, ato všetko sohľadom na tvorbu vnútorného životného prostredia,
 • - bude mať znalosti zoblasti navrhovania energetických systémov pre objekty pozemných stavieb podložené teóriou fyzikálnych atermodynamických zákonitosti pri výrobe, prenose a distribúcii tepelnej energie, bude vedieť technic­kou ainžinierskou činnosťou aplikovať tieto zákonitosti pri zaisťovaní podmienok optimálneho stavu prostredia a ochrany ži­votného prostredia atvorby environmentálne vhodného prostredia, dokáže predkladať ná­vrhy aprojekty na energeticky úsporné systémy bez environmentál­nych rizík, bude ovládať navrhovanie, projektovanie aprevádzkovanie systémov zhľadiska funkčnosti aspoľahlivosti sdôrazom na dostupné techniky a technológie, svyužitím obnoviteľných zdrojov energie, na základe princípu trvalo udržateľného rozvoja,
 • - bude schopný analyzovať vplyvy zariadení na vnútorné životné prostredie pomocou dostupných me­tód matematického modelovania, zvládne metódy posudzovania vplyvov jednotlivých energetických systémov na optimálny stav ži­votné vnútorného prostredie apo ich vyhodnotení ajnavrhovať vhodné technické riešenia svyužitím najnovších technických prvkov a zariadení, taktiež bude schopný podieľať sa na riešení, výskume avývoji úloh súvisiacich svyužitím nových metód, výpočtových postupov aprostriedkov, ako aj nových informačných technológií,
 • - bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych aekonomických súvislostí svojej pro­fesie adokáže používať vhodné praktiky vsúlade sprofesionálnymi, etickými a práv­nymi rámcami,
 • - bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa arozvíjaní vedeckých po­znatkov vodbore energetika aenvironmentálne inžinierstvo smožnosťou uplatniť svoje individuálne schopnosti, alebo bude pripravený na bez­prostredný vstup na trh práce hlavne voblasti navrhovania systémov pre environmentálne hodnotenie stavieb,
 • - nájde uplatnenie ako samostatný ariadiaci pracovník pri koordinovaní projektov posudzo­vania stavebnej činnosti na životné prostredie. Ďalej môže pôsobiť pri návrhoch novostavieb apri rekonštrukciách jestvujúcich stavieb, ato všetko vo vzťahu k znižova­niu energetickej náročnosti budov a zaťaženia životného prostredia, ďalej samôže uplatniť v projekčných zložkách, vútvaroch štátnej správy, vorgánoch miestnej samosprávy, regionálneho rozvoja, vriadiacej a podnikateľskej čin­nosti, ako aj vo vzdelávacej sfére.
g) Organizácia a podmienky štúdia
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu:
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:      
1. nominálny ročník - študent získal menej ako 60 kreditov
2. nominálny ročník - študent získal 60 kreditov a viac
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov.
Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu:

 • - získanie minimálneho počtu kreditov stanovených pre každý semester podľa študijného poriadku

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 120
Ďalšie podmienky riadneho skončenia štúdia:
 • - úspešné absolvovanie povinných a voliteľných predmetov študijného programu vsúlade spravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov
 • - vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú
 • - audit budov, technika prostredia, obnoviteľné zdroje energie
 • - obhajoba diplomovej práce
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov:
 • - základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje študijný poriadok,
 • - pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a rešpektuje podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti (ak sú definované), kapacitné a časové ohraničenia
h) Charakteristika jednotiek študijného programu
Jednotky študijného programu sa uskutočňujú prezenčnou metódou. Štúdium jedno­tiek študijného programu sa uskutočňuje dennou formou štúdia.
Základnými časťami študijného programu sú predmety, ktoré sa členia na študijné jednotky. Štruktúra predmetov študijného programu technika prostredia budov je koncipova­né tak, aby každý študent po ich absolvovaní získal vedomosti, schopnosti a zručnosť defino­vané v jadre znalostí odboru stavebníctvo a medziodborového štúdia energetika a environmentálne inžinierstvo.
            Študijný program napĺňa obsah odboru 5.1.4 pozemné stavby a medziodborového štúdia obroru stavebníctvo.
Nosné témy jadra  znalostí odboru pozemné stvby a  medziodboru energetika sú v kreditovom vyjadrení pokryté v študijnom programe technika prostredia budov  takto:
Nosné témy jadra znalostí odboru 5.1.4 pozemné stavby:
 • teoretické základy fyziky, prenosu tepla, tepelnej techniky, akustiky a osvetlenia, princípy navrhovania a tvorby energeticky úsporných objektov  - realizované v  pred­metoch: vybrané state z prenosu tepla, stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie, ekologická architektúra (spolu 12 kreditov)
 • zásady tvorby vnútornej klímy, vnútorná klíma budov a systémy na jej zabezpečenie - realizované v predmetoch: vnútorná klíma budov,  (spolu 4 kredity)
 • navrhovanie a zhotovovanie systémov pre pozemné stavby, energetické systémy zabezpečujúce prevádzku budov - v predmetoch: zdravotnotechnické zariadenia, zásobovanie budov energiami, zásobovanie vodou a odkanalizovanie (spolu 14 kreditov)
 • využívanie metód na hodnotenie  energetickej náročnosti budov a znižovanie spotreby energie a zásady tvorby vnútorného prostredia - realizované v predmetoch: energetický audit, environmentálny audit  (spolu 10 kreditov)
Nosné témy jadra znalostí odboru stavebníctvo:
 • zásady konštrukčného a technického návrhu prvkov a zariadení pre energetické systémy tvoriace vnútorné prostredie, funkčné schémy v systémoch techniky prostredia budov  - realizované v  pred­metoch: vykurovanie budov, vetranie, klimatizácia a chladenie, zdroje tepla a chladu (spolu 15 kreditov)
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie, navrhovanie nízko energetických systémov pre zásobovanie teplom objektov pozemných stavieb,  - pokrývajú predmety:  obnoviteľné zdroje energie, tepelné čerpadlá (spolu 9 kreditov)
 • technické a energetické požiadavky pre voľbu a návrh energetických systémov, zabezpečenie prevádzky a funkcie technických zariadení v budovách  - reali­zované v predmetoch: vykurovacie sústavy, vetracie, klimatizačné a chladiace sústavy, umelé osvetlenie (spolu 14 kreditov)
 • ochrana životného vonkajšieho prostredia a návrh opatrení na znižovanie škodlivín - technika ochrany ovzdušia  (4 kredity)
 • navrhovanie, zhotovovanie a sanácia energetických systémov, životnosť prvkov a zariadení, funkčnosť - v predmetoch:  obnova a revitalizácia v TZB, odpadové hospodárstvo  (spolu 9 kreditov)
Uvedené nosné témy jadra znalostí spolu predstavujú  72 kreditov, čo je 60 %.
     
Odporúčaný študijný plán sa nachádza v prílohe D : Odporúčané študijné plány.
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil pod­mienky na riadne skončenie štúdia  v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej štu­dijnému programu. V prílohe E sa nachádzajú informačné listy predmetov pre inžiniersky študijný program technika prostredia budov. 
Údaje o inžinierskom študijnom programe podľa § 51 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
3.1 Technické zariadenia budov (2 roky)
a) Názov študijného programu:                      technické zariadenia budov
b) Študijný odbor:                                          5.1.4 pozemné stavby
                                                                     
c) Stupeň vysokoškolského štúdia:                         2. (inžiniersky študijný program)
d) Forma štúdia:                                           denná
e)  Garant štúdia:                                         prof. Ing. Dušan PETRÁŠ, PhD.        
  
f) Profil absolventa:
Absolvent
 • - získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie vodbore pozemné stavby sdôrazom na problematiku teórie atvorby technických zariadení budov a systémov techniky prostredia varchitektonickom diele,
 • - bude rozumieť podstate technických zariadení budov, fyzikálnym dejom ajavom, ktoré prebiehajú pri výrobe adistribúcii tepla, elektriny achladu pri zásobovaní budov vodou aodstraňovaní splaškov, bude rozumieť vzájomným súvislostiam medzi jednotlivými sústavami azariadeniami techniky prostredia budov vnáväznosti na riadiace systémy srôznym stupňom ovládania aprenosu informácií, súčasne bude rozumieť funkčným atechnologickým princípom vytvorenia optimálneho vnútorného prostredia vinteligentných budovách vo vzťahu k „3E" (energia, ekonomika aekológia),
 • - bude mať znalostištruktúry aväzby jednotlivých súčastí tvorby techniky prostredia, systémov vykurovania, vetrania aklimatizácie, merania aregulácie, ďalej sústav zdravotnotechnických zariadení, ataktiež bude vedieť hodnotiť kvalitu vnútorného stavu prostredia, energetickú náročnosť rôznych druhov budov, ako aj experimentálnu analýzu teplotného, aerodynamického, vlhkostného amikrobiálneho vnútorného životného prostredia abude vedieť posúdiť vplyv zariadení na ekológiu vonkajšieho prostredia,
 • - bude schopný navrhovať a projektovať zdravotnotechnické zariadenia, vykurovacie systémy, vetracie aklimatizačné sústavy vybavené meracou, regulačnou ariadiacou technikou na základe vedomostí zkonštrukcii pozemných stavieb vsúlade sarchitektonickými, stavebno - konštrukčnými, bezpečnostnými ahygienickými požiadavkami svýrazným zreteľom na kvalitu životného prostredia, bude schopný riadiť prevádzku energetických atechnologických celkov inteligentných budov,
 • - bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi rámcami,
 • - bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy vodbore teória atechnika tvorby vnútorného prostredia, kde môže uplatniť pokrokové experimentálne metódy techniky návrhu avývoja systémov azariadení vnútorného stavu prostredia, alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
 • - nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník voblasti navrhovania optimálnych riešení inštalačných, energetických ariadiacich systémov vbudovách vývoja nových technológií azariadení techniky prostredia budov, voblasti realizácie pozemných stavieb vtechnických atechnologických útvaroch pri zabezpečení aplikácie zariadení akoordinácie súčastí technického zariadenia budov, tiež voblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe aprevádzke budov, vštátnej správe a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave a pod.
G) Organizácia a podmienky štúdia
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu:
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:      
1. nominálny ročník - študent získal menej ako 60 kreditov
2. nominálny ročník - študent získal 60 kreditov a viac
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov.
Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu:

 • - získanie minimálneho počtu kreditov stanovených pre každý semester podľa študijného poriadku

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 120
Ďalšie podmienky riadneho skončenia štúdia:

 • - úspešné absolvovanie povinných a voliteľných predmetov študijného programu vsúlade spravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov
 • - vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú
 • - kolokviálna skúška z vybranej oblasti technikých zariadení budov
 • - obhajoba diplomovej práce

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov:
 • - základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje študijný poriadok,
 • - pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a rešpektuje podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti (ak sú definované), kapacitné a časové ohraničenia
h) Charakteristika jednotiek študijného programu
Jednotky študijného programu sa uskutočňujú prezenčnou metódou. Štúdium jedno­tiek študijného programu sa uskutočňuje dennou formou štúdia.
Základnými časťami študijného programu sú predmety, ktoré sa členia na študijné jednotky. Štruktúra predmetov študijného programu technické zariadenia budov je koncipova­né tak, aby každý študent po ich absolvovaní získal vedomosti, schopnosti a zručnosť defino­vané v jadre znalostí odboru pozemné stavby.
           
Študijný program napĺňa obsah odboru 5.1.4 pozemné stavby.
Nosné témy jadra  znalostí odboru pozemné stavby sú v kreditovom vyjadrení pokryté v študijnom programe technické zariadenia budov  takto:
Nosné témy jadra znalostí odboru 5.1.4 pozemné stavby:
 • teoretické základy fyziky, šírenia a vedenia tepla, prenosu tepla a hmoty, tepelnej techniky a osvetlenia, princípy navrhovania a tvorby energeticky úsporných objektov  - realizované v  pred­metoch: termomechanika, prúdenie tekutín, prenos tepla a hmoty,  (spolu 12 kreditov)
 • zásady tvorby vnútornej klímy, vnútorná klíma budov a systémy na jej zabezpečenie - realizované v predmetoch: vnútorná klíma budov, klimatizácia a chladenie (spolu 10 kreditov)
 • navrhovanie a zhotovovanie systémov pre pozemné stavby, energetické systémy zabezpečujúce prevádzku budov - v predmetoch: zdravotná technika, vykurovanie,  teória merania a regulácie v TZB  (spolu 16 kreditov)
 • využívanie metód na hodnotenie  energetickej hospodárnosti budov a systémov technických zariadení budov a zásad tvorby vnútorného prostredia - realizované v predmetoch: energetický audit budov, zásobovanie budov energiami, umelé osvetlenie a simulácie energií a prostredia budov (spolu 17 kreditov)
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie, navrhovanie nízkoenergetických systémov pre zásobovanie teplom objektov pozemných stavieb  - pokrývajú predmety:  obnoviteľné zdroje energie, zdravotnotechnické zariadenia, automatizované systémy riadenia budov (spolu 15 kreditov)
 • ochrana životného vonkajšieho prostredia a návrh opatrení na znižovanie škodlivín - teória a technika spaľovania, teória a technika ochrany ovzdušia  (8 kreditov)
 • zabezpečenie realizácie stavieb a bezpečnostná ochrana stavieb a zariadení - realizované v predmetoch: požiarnotechnické zariadenia budov, technologické procey v TZB (spolu 9 kreditov)
Uvedené nosné témy jadra znalostí spolu predstavujú  87 kreditov, čo je 70 %.
     
Odporúčaný študijný plán sa nachádza v prílohe D : Odporúčané študijné plány.
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil pod­mienky na riadne skončenie štúdia  v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej štu­dijnému programu. V prílohe E sa nachádzajú informačné listy predmetov pre inžiniersky študijný program technické zariadenia budov.