Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

POKYNY

na vypracovanie záverečnej práce bakalárskeho štúdia

 

Úvodné ustanovenie

 

V zmysle zákona č. 172/1990 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a podľa štatútu Stavebnej fakulty STU sa bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce (ZP).

 

Podklady na vypracovanie ZP

 

Podkladom na vypracovanie ZP je zadanie ZP.

 

Náležitosti a členenie ZP

 

1. Náležitosťami ZP sú:

·          Zadanie

·          Pokyny na vypracovanie

·          Čestné vyhlásenie o samostatnom vypracovaní BP

·          Obsah s očíslovaním kapitol

·          Text

·          Zoznam použitej literatúry

·          Prílohy (výkresy, tabuľky, mapy, náčrty)

 

2. ZP sa člení na:

·          Úvod (zahrňujúci súčasný stav problematiky a ciele riešenia)

·          Vlastné riešenie členené na kapitoly podľa charakteru práce

·          záver

    

Rozsah a forma

 

1. Študent vypracuje ZP v rozsahu 15 až 30 strán a odovzdá ju vo zaviazanej podobe (napr. hrebeňovej väzbe).

2. Obrázky a vzorce sú v ZP číslované v rámci jednotlivých kapitol (napr. obr. 3.1 je obrázok č. 1 v kapitole 3).

    Vzorce sa číslujú na pravom okraji riadku v okrúhlych zátvorkách, napr. (3.1).

3. Všetky výpočty musia byť usporiadané tak, aby bolo možné preveriť ich správnosť.

4. Pri všetkých prevzatých vzorcoch, tabuľkách, citovaných častiach textu musí byť uvedený prameň.

5. Citovanie literatúry v ZP má byť podľa STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah,

    forma a štruktúra. 1998, napr.:

·          ABELOVIČ, J. a iní: Meranie v geodetických sieťach. Bratislava, Alfa 1990, s. 35-36.

·          MICHALČÁK, O. – ADLER, E.: Výskum stability dunajských hrádzí. In: Zborník vedeckých prác

Stavebnej fakulty SVŠT. Bratislava, Edičné stredisko SVŠT 1976, s. 203-214.

·          ŠÜTTI, J.: určovanie priestorových posunov stavebných objektov. Geodetický a kartografický obzor, 35 (77), 1987, č. 2, s. 35-37.

·          STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov. 1986.

6. Za jazykovú a terminologickú správnosť ZP zodpovedá študent.

 

POKYNY

na vypracovanie diplomovej práce

 

Úvodné ustanovenie

 

V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou štúdia podľa každého študijného programu aj záverečná práca. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa je diplomová práca. Podkladom na vypracovanie diplomovej práce je zadanie diplomovej práce.

 

 

Náležitosti a členenie diplomovej práce

 

 

1. Náležitosťami diplomovej práce sú:

·          Zadanie

·          Pokyny na vypracovanie

·          Čestné vyhlásenie o samostatnom vypracovaní diplomovej práce

·          Obsah s očíslovaním kapitol

·          Text samotnej práce

·          Zoznam bibliografických odkazov

·          Prílohy (výkresy, tabuľky, mapy, náčrty)

·          Súhrn (summary) v slovenskom aj anglickom jazyku (v rozsahu jednej strany)

 

2. Odporúčané členenie textu diplomovej práce:

·          Úvod

·          Súčasný stav problematiky

·          Ciele diplomovej práce

·          Vlastné riešenie členené na kapitoly podľa charakteru práce

·          Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov resp. navrhnutých riešení

·          Záver

·           

    

Rozsah a forma

 

 

1. Vyžadovaný rozsah diplomovej práce je 30 až 50 strán. Práca musí byť viazaná v pevnej väzbe, odovzdáva sa

     dvoch vyhotoveniach.

 

2. Obrázky a vzorce sa čísllujú v rámci jednotlivých kapitol (napr. obr. 3.1 je obrázok č. 1 v kapitole 3).     Vzorce  

    sa číslujú na pravom okraji riadku v okrúhlych zátvorkách, napr. (3.1).

 

3. Všetky výpočty musia byť usporiadané tak, aby bolo možné preveriť ich správnosť.

 

4. Pri všetkých prevzatých vzorcoch, tabuľkách, citovaných častiach textu musí byť uvedený prameň.

 

5. Citovanie literatúry sa uvádza podľa STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah,

    forma a štruktúra. 1998.

    Príklad zoznamu bibliografických odkazov:

       ABELOVIČ, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Bratislava, Alfa 1990, s. 35-36.

       MICHALČÁK, O. – ADLER, E.: Výskum stability dunajských hrádzí. In: Zborník vedeckých prác

       Stavebnej fakulty SVŠT. Bratislava, Edičné stredisko SVŠT 1976, s. 203-214.

      ŠÜTTI, J.: Určovanie priestorových posunov stavebných objektov. Geodetický a kartografický obzor, 35 (77),   

      1987, č. 2, s. 35-37.

      STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov. 1986.

      Zákon NR SR č. 215/1995 Z.Z. o geodézii a kartografii.

      Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z.Z., ktorou sa vykonáva zákon

      NR SR č. 215/1995 Z.Z. o geodézii a kartografii

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elektronické materiály treba citovať podľa ISO 690-2:2000:: Information and documentation –

    Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof.

    Príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty sa uvádza v:

    Meško, D. – Katuščák, D. – Findra, J.: Akademická príručka. 2., upravené a doplnené vydanie. Martin,

    Osveta, 2005, s. 233. ISBN 80-8063-200-6

 

7. Za jazykovú a terminologickú správnosť diplomovej práce  zodpovedá diplomant.