Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

Predbežné témy diplomových prác

Študijný program: TZB

VYKUROVANIE

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

 1. Energetický audit a certifikácia budov
 2. Podlahové teplovodné veľkoplošné vykurovanie s OZE
 3. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústave po zateplení

doc. Ing. Ján Takács, PhD.

 1. Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla kotolňou na biomasu/zemný plyn/tepelné čerpadlo
 2. Hodnotenie prevádzky (sústavy CZT/ rekreačného zariadenia) s využitím geotermálnej energie
 3. Analýza hydraulických pomerov teplovodnej vykurovacej sústavy v administratívnej budove a následné hydraulické vyregulovanie

doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.

 1. Energeticky bezpečné a sebestačné budovy využívajúce OZE
 2. Energetická, ekonomická a environmentálna analýza energetických systémov v budovách
 3. Vykurovanie, vetranie a chladenie veľkopriestorových objektov

doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.

 1. Návrh zdroja tepla na báze biomasy a vykurovacej sústavy
 2. Návrh teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
 3. Návrh veľkoplošného vykurovania a chladenia pre polyfunkčný objekt/administratívnu budovu/hotel

Ing. Mária Kurčová, PhD.

 1. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaní
 2. Návrh teplovodnej vykurovacej sústavy s kotolňou na plyn/tepelným čerpadlom
 3. Návrh vykurovacieho a chladiaceho systému v občianskych stavbách

VZDUCHOTECHNIKA

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.

 1. Energetický audit a certifikácia budov
 2. Experimentálne merania tepelnej pohody a kvality vzduchu
 3. Návrh energeticky efektívnych opatrení budovy a koncepčný návrh jej vetracieho systému

doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.

 1. Vetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu s chladným typom prevádzky (strojárska výroba)
 2. Hygienické vetranie v kombinácii so sálavým vykurovaním halového objektu priemyselného charakteru
 3. Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
 4. Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu s aplikáciou rekuperačných a regeneračných vzduchotechnických jednotiek

prof. Ing. Michal Masaryk, PhD.

 1. Eliminácia tepelných ziskov výrobných priestorov pomocou vzduchotechniky v kombinácii s prirodzenými metódami chladenia
 2. Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení
 3. Vytváranie vzduchových oáz čistého vzduchu v interiéroch budov vzduchotechnickými zariadeniami

ZDRAVOTNÁ TECHNIKA

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

 1. Projekt vybraných častí ZTI v zadanom objekte (vodovod, kanalizácia, príprava TV)
 2. Využitie zrážkovej a sivej vody v budove
 3. Vsakovacie systémy a ich varianty pre zneškodnenie odpadových vôd na pozemku

Ing. Taťjana Jánošková, PhD.

 1. Návrh kanalizácie vo vysokej budove
 2. Návrh zariadení na využívanie a sivej a zrážkovej vody
 3. Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody

Ing. Lukáš Skalík, PhD.

 1. Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v budove
 2. Realizačný projekt vybraných ZTI a s prípravou teplej vody pomocou slnečného energetického systému

Témy sú rámcové, môžu sa upraviť a modifikovať po dohode s vedúcim diplomovej práce. Môže sa dohodnúť aj nová téma, napr. experimentálne meranie, alternatívne vyhodnotenia navrhovaných riešení, projekt v BIM a podobne.