Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Katedra geodézie spolu s Katedrou geodetických základov zabezpečujú študijný program Geodézia a kartografia v rámci 3 stupňov vysokoškolského štúdia:


Bakalárske štúdium, študijný odbor 5.1.3 Geodézia a kartografia (1. stupeň)

Garanti študijného programu:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (1. a 2. ročník), 
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. (3. ročník)

Absolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa absolvovaním predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Teoretický základ absolventa sa buduje štúdiom prírodných vied - matematiky, fyziky a geológie, na ktoré nadväzujú disciplíny odborného teoretického charakteru - geodézia, matematická geodézia, spracovanie a analýza meraní, sférická astronómia a kozmická geodézia a fyzikálna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria lokálne geodetické siete, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, pozemkové úpravy, katastrálne mapovanie a kataster nehnuteľností. Profil absolventa dotvárajú predmety dopravné staviteľstvo a vodohospodárske stavby a skupina humanitných predmetov - dejiny staviteľstva a zememeračstva a právo. Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy ako aj v podnikateľskom sektore. Je pripravený na štúdium inžinierskeho štúdia v študijnom programe geodézia a kartografia.

Predmety bakalárskeho štúdia


Inžinierske štúdium, študijný odbor 5.1.3 Geodézia a kartografia (2. stupeň)

Garant študijného programu: 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Uplatnenie absolventa je v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavov, budovaní geodetických sietí pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe krajinného prostredia, informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp, mapových diel a priestorových systémov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni ako aj v podnikateľskom sektore.

V rámci inžinierskeho štúdia katedra garantuje zamerania Inžinierska geodézia a Kataster nehnuteľností.

Predmety inžinierskeho štúdia


Doktorandské štúdium, študijný odbor 5.1.3 Geodézia a kartografia (3. stupeň)

Garant študijného programu:
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

Spolugaranti študijného programu:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.

Absolvent študijného programu získa úplné vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore geodézia a kartografia s prehĺbenou orientáciou na špecifické oblasti: presné integrované štvorrozmerné geodetické siete, geodynamika, vesmírne geodetické technológie, modelovanie tiažového poľa Zeme v priestore a čase, budovanie priestorových databáz a modelovanie geopriestoru, digitálna kartografia, fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme, inžinierska geodézia, sledovanie priestorových posunov a pretvorenie stavebných objektov, optimálne usporiadanie poľnohospodárskej krajiny a kataster nehnuteľností v informačnom prostredí. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, metódy vedeckej formulácie problému, voľby vhodných teoretických modelov ako aj metódy výberu technologických prostriedkov a postupov. Nájde uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách doma aj v zahraničí, v orgánoch štátnej správy, investorských a projektových organizáciách, ako aj v podnikateľskom sektore, najmä v súvislosti s novými technológiami a ich aplikáciou v praxi.

Predmety doktorandského štúdia