Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

Katedra hydrotechniky vznikla ako samostatné pedagogicko - vedecké pracovisko na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v roku 1951 premenovaním II. Ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného, ktorý v tom čase viedol prof. S. Kratochvíl. Počas celého trvania, teda celých vyše 60 rokov, nedošlo k zmene názvu katedry a ani k výraznej zmene jej vedeckej a pedagogickej profilácie.

Vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na riešenie výskumných úloh a odborných problémov pre prax, najmä na problémy hydrauliky  otvorených  korýt,  prúdenia  v  pórovitom  prostredí,  vrátane  interakcií s povrchovou vodou, vplyvu hydrotechnických stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, konštrukcie a prevádzky hydrotechnických stavieb a zariadení.

Viac informácií nájdete na www.hydrotechnika.sk