Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

Katedra hydrotechniky vznikla ako samostatné pedagogicko - vedecké pracovisko na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v roku 1951 premenovaním II. Ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného, ktorý v tom čase viedol prof. S. Kratochvíl. Počas celého trvania, teda celých vyše 60 rokov, nedošlo k zmene názvu katedry a ani k výraznej zmene jej vedeckej a pedagogickej profilácie.

V súčasnom období zabezpečuje táto katedra výučbu teoretických predmetov: hydraulika, hydraulika podzemných vôd, prúdenie tekutín, ako aj základných odborných predmetov: využitie vodnej energie, hate, vodné cesty a plavba a tiež predmetov špecializácie ako sú: hydroenergetika, malé vodné elektrárne, konštrukcie uzáverov vodných stavieb, hydrotechnický výskum a iné, koncipované podľa potrieb praxe. Náležitá pozornosť sa venuje aj postgraduálnym kurzom a doktorandskému štúdiu.

Viac informácií nájdete na www.hydrotechnika.sk