Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

Katedra hydrotechniky sa dlhodobo podieľa aj na riešení zahraničných/domácich projektov a výskumných úloh praxe, predovšetkým v oblastiach

  • hydroenergetiky (vodné elektrárne a súvisiace objekty)
  • vodných ciest a plavby (plavebné objekty, úpravy tokov pre plavbu)
  • hydraulického režimu povrchových vôd (najmä účinnosť protipovodňových opatrení, kapacita korýt tokov a objektov na nich)
  • hydraulického režimu podzemných vôd (najmä posudzovanie vplyvu technických opatrení v krajine na režim podzemných vôd)
  • optimalizácie režimu prevádzky hydrotechnických objektov

Viac informácií nájdete na www.hydrotechnika.sk