Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

Katedra hydrotechniky sa zúčastňuje na zabezpečovaní nasledovných študijných programov:

Študijný program: Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Stupeň štúdia: 1. (bakalársky)
Garanti: Prof. Ing. Peter Dušička, PhD., Doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

Profil absolventa: Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Počas štúdia si osvojí základné poznatky z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva – navrhovanie objektov vodných stavieb, hospodárenie s vodou v krajine, prevádzka vodohospodárskych sústav, poznatky z oblasti vodární a kanalizácií. Podporuje sa využívanie výpočtovej techniky pri výpočtových postupoch a pri navrhovaní objektov vodných stavieb. Absolvent bakalárskeho štúdia získa znalosti vzťahujúce sa k navrhovaniu a k prevádzke vodných stavieb a k vodnému hospodárstvu. Bude ich vedieť aplikovať pri navrhovaní objektov vodných stavieb takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov variantných rozhodnutí.

Oblasti uplatnenia:
- V organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva>
- Podnikový vodohospodár
- Asistent projektanta vodných stavieb
- Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy
- Úrady životného prostredia

 

Študijný program: Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Stupeň štúdia: 2. (inžiniersky)
Garanti: Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Profil absolventa: Absolvent inžinierskeho štúdia programu vodné stavby a vodné hospodárstvo získa vzdelanie s dôrazom na využívanie vodných zdrojov v krajinnom a urbanizovanom priestore, navrhovanie, realizáciu a prevádzku vodných stavieb pre ochranu spoločnosti pred ničivými a škodlivými účinkami vody, ochranu vôd, využívanie vodnej energie, vodnú dopravu, zásobovanie spoločnosti, priemyslu a poľnohospodárstva vodou, a čistenie znečistených vôd. Ovláda moderné informačné technológie, počítačovú podporu projektovania, ako aj spôsoby analýzy a riadenia vodohospodárskych problémov v prostredí geografických informačných systémov. V duchu princípov trvalo udržateľného rozvoja bude rozumieť technickým, environmentálnym, ekonomickým a právnym aspektom problematiky.

Oblasti uplatnenia:
- Samostatný zodpovedný pracovník v projekčných kanceláriách
- Podnikateľská a podniková sféra zaoberajúca sa:
-- využívaním vodných zdrojov,
-- hospodárením s vodou a ochranou vôd v krajine, priemysle, poľnohospodárstve a urbanizovanom priestore,
-- hydroenergetikou,
-- vodným staviteľstvom,
-- vodnou dopravou,
-- zásobovaním vodou,
-- čistením znečistených vôd,
-- odpadovým hospodárstvom.
- Štátna správa v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
- Organizácie vodohospodárskeho výskumu>
- Tretí sektor

 

Študijný program: Stavby na ochranu územia

Stupeň štúdia: 2.(inžiniersky)
Garant: Prof. Ing. Peter Dušička, PhD.

Profil absolventa: Absolvent bude stavebným inžinierom - odborníkom v oblasti stavieb, ktoré majú zásadný vplyv na ochranu územia a procesy týkajúce sa najmä vodného a dopravného režimu územia.

Oblasti uplatnenia:
- Príprava stavieb a projektovanie, projekčné a architektonické ateliéry
- Účasť/spracovanie dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie v zmysle zákonnej metodiky EIA
- Realizácia stavieb, najmä postupy eliminujúce negatívne vplyvy na prostredie
- Vedenie a administrovanie konaní na stavebných úradoch a na úradoch životného prostredia
- Inšpekčná a kontrolná činnosť v príslušných orgánoch ochrany životného prostredia pri príprave, realizácii a prevádzke stavieb
- Činnosť v organizáciách spravujúcich a prevádzkujúcich stavby a objekty (správcovia tokov a objektov na nich, správcovia a prevádzkovatelia líniových stavieb)
- Činnosť v organizáciách rôznych stupňov štátnej správy v oblasti stavebníctva, dopravy a životného prostredia
- Štúdium v 3. stupni štúdia s následnou vedeckou a vedecko-pedagogickou činnosťou