Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Podmienky udelenia klasifikovaného zápočtu v LS 2019/2020 z cudzieho jazyka

             Vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania od 4. týždňa LS 2019/2020 sa podmienky udelenia klasifikovaného zápočtu z cudzieho jazyka v letnom semestri 2019/2020 upravujú nasledovne:

 

 1. ročník:
 • naštudovanie a vypracovanie zadaných úloh
 • písomné vypracovanie zadaných otvorených otázok a ich zaslanie elektronickou formou príslušnej vyučujúcej do stanoveného termínu; otázky budú zaslané každému študentovi elektronicky vyučujúcou

 

 1. ročník
 • naštudovanie a vypracovanie zadaných úloh
 • vypracovanie zadaných otvorených otázok a ich zaslanie elektronickou formou príslušnej vyučujúcej do stanoveného termínu; otázky budú zaslané každému študentovi elektronicky vyučujúcou
 • vypracovanie prezentácie v Power pointe na tému vybranú na začiatku semestra a text k prezentácii v rozsahu 1-2 strany A4 (týka sa študentov, ktorí neprezentovali počas výučby)

 

Študijné podmienky pre získanie klasifikovaného zápočtu z cudzieho jazyka a zloženie skúšky:

Anglický a nemecký jazyk sú povinne voliteľné predmety, t.j. získanie klasifikovaného zápočtu a zloženie skúšky je podmienkou pre úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.

Podmienky pre získanie KZ v predmete B-AJ1, B-AJ2 a B-AJ3  alebo B-NJ1, B-NJ2 a B-NJ3 v úrovni A:

 1. Aktívna účasť na cvičeniach, maximálna ospravedlnená neúčasť – 3 cvičenia

 2. Vypracovanie/príprava zadaných úloh

 3. Absolvovanie dvoch testov - v 7. týždni semestra a v 12. týždni semestra, podmienkou je získanie známky v škále A – E za každý test.

 4. Krátka prezentácia v rozsahu cca 5 minút na ľubovoľnú tému.

Podmienky pre získanie KZ v predmete B-AJ1, B-AJ2 a B-AJ3  alebo B-NJ1, B-NJ2 a B-NJ3 v úrovni B:

 1. Aktívna účasť na cvičeniach, maximálna ospravedlnená neúčasť – 3 cvičenia

 2. Vypracovanie/príprava zadaných úloh

 3. Absolvovanie dvoch testov - v 7. týždni semestra a v 12. týždni semestra, podmienkou je získanie známky v škále A – E za každý test.

   

Podmienky pre zloženie skúšky v predmete B-AJ4 alebo B-NJ4 v úrovniach A a B:

 1. Aktívna účasť na cvičeniach, maximálna ospravedlnená neúčasť – 3 cvičenia

 2. Vypracovanie/príprava zadaných úloh

 3. Prezentácia v rozsahu 5 – 10 minút na tému z oblasti stavebného inžinierstva alebo geodézie.

 4. Absolvovanie záverečného testu a získanie známky v škále A – E.

 5. Ústna skúška – krátky pohovor na niektorú z preberaných tém.