Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 1. Zásady navrhovania. Spoľahlivosť drevených konštrukcií. Zásady výpočtu podľa medzných stavov. Špecifiká deformácií a kmitania drevených konštrukcií. Typické prípady namáhania drevených nosných prvkov.
 2. Tvorba detailov DK, spoje, prípoje. Konštrukčné zásady, kreslenie a technológia vyhotovenia kolíkových spojov. Pôsobenie a návrh jednotlivých typov spojov.
 3. Tesárske, záchytkové a lepené spoje a spoje s doskami s prelisovanými tŕňami. Vlastnosti, konštruovanie a uplatnenie. Výpočet, výroba, lepidlá a technologické požiadavky. Spriahnuté drevo-betónové nosníky.
 4. Konštrukcie plášťov striech - debnenie, krokvy, väznice striech. Strešné a stropné panely. Zaťaženie, statické pôsobenie, výpočet, konštruovanie.
 5. Väznicové sústavy striech. Návrh prvkov krovu. Väznice krovov. Konštrukčné riešenia. Vystuženie krovov.
 6. Krokvičkové a hambálkové sústavy. Návrh prvkov krovu. Vystuženie krovov. Konštrukčné riešenia.
 7. Drevené konštrukcie v bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domov. Skelety a stĺpikové konštrukcie a konštrukcie z plošných prkvov. Vystuženie skeletových a stĺpikových konštrukcií.
 8. Systémy ľahkého dreveného zastrešenia a nosné systémy veľkorozponových striech. Ľahké zastrešenie pomocou väzníkov s doskami s prelisovanými tŕňami. Návrh a výpočet styčníkov. Technológia výroby. Vystužovanie - zaťaženie a návrh vystužovadiel.
 9. Rámy. Zaťaženie, statické pôsobenie, tvary, výpočet, konštrukčné riešenie. Rámovy roh. Dispozícia zastrešenia s priestorovým vystužením.
 10. Oblúkové konštrukcie. Zaťaženie, statické pôsobenie, tvary, výpočet, konštrukčné riešenie. Dispozícia zastrešenia s priestorovým vystužením. Veže. Zaťaženie, statické pôsobenie, tvary, výpočet, konštrukčné riešenie.
 11. Konštrukcie z krížom lepeného dreva – materiál, výroba, navrhovanie, nosné systémy, prípoje.
 12. Ochrana dreva a drevených konštrukcií. Biotické a abiotické poškodenie dreva. Spôsoby ochrany. Ochranné zásady, úpravy a látky. Ekologické aspekty.
 13. Poškodenia a poruchy drevených konštrukcií, druhy a závažnosť. Diagnostika stavu. Metódy, postupy, prístroje. Sanácia - spôsoby, príklady.
 14. Požiarna odolnosť drevených konštrukcií. Metódy navrhovania.
 15. Drevené mosty a lávky pre peších a cyklistov. Priestorové požiadavky. Usporiadanie priečneho rezu. Skladba mosta. Zaťaženie. Dynamické pôsobenie. Priestorové vystuženie. Konštrukčné riešenia hlavných detailov. Používané nosné systémy a typy drevených mostov.