Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 1. Zásady navrhovania. Spoľahlivosť oceľových konštrukcií. Zásady výpočtu podľa medzných stavov. Typické prípady namáhania oceľových nosných prvkov. Systematika nosných sústav. 
 2. Tvorba detailov OK, spoje, prípoje. Konštrukčné zásady, kreslenie a technológia vyhotovenia zvarových, skrutkových, trecích a čapových spojov. Pôsobenie a návrh jednotlivých typov spojov. 
 3. Tvarovo aktívne nosné sústavy namáhané ťahom. Lanové konštrukcie. Statika ohybného lana. Delenie lán, základné pevnostné charakteristiky, moduly pružnosti lán. Sústavy jednopásové, dvojpásové. Dimenzovanie ťahaných prvkov. Koncovky lán. 
 4. Lanové siete a lanové kupoly. Membránové konštrukcie. Dimenzovanie ťahaných prvkov. Podperné systémy týchto sústav. Oblúkové konštrukcie. Oblúky vystužené lanami. Prútové škrupiny. Dimenzovanie tlačených prvkov. Detaily vybraných typov sústav. 
 5. Vektorovo aktívne nosné sústavy. Rovinné priehradové nosníky. Typológia a zásady návrhu. Priestorové priehradové väzníky. Priehradové dosky. Dimenzovanie osovo namáhaných prvkov. Detaily vybraných typov sústav. 
 6. Prierezovo aktívne nosné sústavy. Plnostenné nosníky. Rámy. Roštové sústavy. Zásady návrhu. Zabezpečenie stability tlačených, ohýbaných a kombinovane namáhaných prútov a prútových sústav. Konštrukčné detaily – rámové rohy, stykovanie, uloženie. 
 7. Hybridné konštrukcie. Visuté a zavesené konštrukcie. Oblúkové konštrukcie. Vzpínadlové sústavy. Symetrické a nesymetrické sústavy. Zásady návrhu a dimenzovania. Úloha a význam teórie druhého radu pri tlačených a ťahaných konštrukčných prvkoch. Konštrukčné detaily. 
 8. Navrhovanie nosných oceľových a sklenených prvkov fasád a zastrešení. Sklo ako nosný prvok. Druhy skiel. Prednosti a nedostatky. Fyzikálne a mechanické vlastnosti skla. Zásady navrhovania prvok a dielcov za skla. Konštrukčné systémy a detaily. 
 9. Viacpodlažné a výškové budovy. Základné pojmy a delenie. Základné nosné prvky. Dispozičné riešenie. Návrh a konštrukčné riešenie oceľových, nadstavovaných a štíhlych stropov. Zásady navrhovania a dimenzovania. Prípoje stropných prvkov. 
 10. Konštrukčné a statické vlastnosti spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Spôsoby spriahnutia. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových nosníkov s monolitickou doskou. Vplyv objemových zmien, dotvarovania a zmrašťovania betónu. Montážne štádiá. 
 11. Výstužné systémy budov - rámové sústavy, jadrové, tubusové i budovy mostného typu. Zásady návrhu a rozmiestnenia. Účinnosť jednotlivých typov výstužných systémov. Návrh a konštrukčné riešenie tlačených stĺpov. Kotvenie stĺpov. 
 12. Stožiare, veže, komíny. Základné pojmy a delenie. Princípy návrhu a posúdenia. Stožiare plnostenné, priehradové a kotvené. Stožiare diaľkových elektrických vedení. Novodobé hybridné typy stožiarov a veží. Komíny. Zásady navrhovania a dimenzovania. 
 13. Technologické konštrukcie. Zásobníky, silá, nádrže. Potrubné a dopravníkové mosty. Nosné konštrukcie tepelných elektrární. OK vodohospodárskych stavieb. Zásady navrhovania a dimenzovania. 
 14. Diagnostikovanie a rekonštrukcie oceľových nosných sústav. Základné pojmy a zásady navrhovania a posudzovania OK pri prestavbách. Príčiny a analýza porúch nosných konštrukcií. Metodika a metódy diagnostikovania. Prístroje a zariadenia pre diagnostiku. Základné spôsoby zosilňovania oceľových konštrukcií. 
 15. Požiarna odolnosť oceľových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Mechanické a tepelné vlastnosti materiálov za požiaru. Používané modely a výpočtárske postupy pri posudzovaní medzných stavov za požiaru.