Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie do r. 1961 - 1965

  P. č.   Číslo úlohy                   Obdobie rieš.                Zodp. rieš.                    Názov úlohy                                          Spoluriešitelia: 

     1     15.02-d                         1961-65                        Voříšek, V.                   Spoje s prepätými vysokopev-

                                                                                                                          nostnými skrutkami.

     2     15.02-e                                                              Dutko, P.                      Vplyv vlastných napätí na únos-

                                                                                                                          nosť tlačených prútov.

            15.02-e                         1960-61                                                           a) Vplyv vlastných napätí na ú-

                                                                                                                          nosnosť centricky tlačených

                                                                                                                          prútov prierezu I.

            15.02-e                         1962-65                                                           b) Experimentálne meranie vlast-

                                                                                                                          ných napätí v širokoprírubných

                                                                                                                          zvarových I profiloch.

     3.    15.02-i                                                             Ferjenčík, P.                 Predpäté kovové konštrukcie.

            15.02-i                          1961-62                                                           a) Predpäté kovové plnostenné kon-

                                                                                                                          štrukcie. Predpäté kovové  koštruk

                                                                                                                          cie – navrhovanie a výroba.

            15.02-i                          1963-64                                                           b) Podklady pre normu o navrhovaní

                                                                                                                          prepätých oceľových konštrukcií

            15.02-i                          1964-66                                                           c) Smernice pre navrhovanie pred-            Tocháček, M.

                                                                                                                          pätých oceľových konštrukcií – I.

                                                                                                                          znenie.

            15.02-i                                                                                                d) Smernice pre navrhovanie pred-            Tocháček, M.

                                                                                                                          pätých oceľových konštrukcií – II.

                                                                                                                          znenie.

            FÚ č. SvF                                                                                           e) Směrnice pro navrhování předpja-            Tocháček, M

            66/26                                                                                                      tých ocelových konstrukcí – III. (ko-

                                                                                                                           nečné) znění,

                                                                                                                      f) Predpäté kovové plnostenné kon-

                                                                                                                         štrukcie, časť I – IV

    4.     15.02-j                                                             Dutko, P.                      Aplikovaný výskum lepených konštuk-

                                                                                                                      cií z dreva a nových hmôt na báze

                                                                                                                      dreva.

            15.02-j                          1961-62                                                           a) Priehradové konštrukcie

            15.02-j                                                                                                b) Výskum lepených drevených prie-            Ferječík, P.

                                                                                                                         hradových konštrukcií.

            15.02-j                          1963-65                                                           c) Lepené priehradové konštrukcie.            Ferjenčík, P.

            15.02-j                                                                                                d) Lepené priehradové konštrukcie

    5.                                                                            Dutko, P.                      Vplyv vlastných napätí na únosnosť tlačených prútov.

    6.     15.02-r                                                           Schun, J.                      Riešenie ortotropných útvarov s uvá-

                                                                                                                      žením diskontinuity.

    7.     15.02-g                         1961-65                    Chladný, E.                  Stabilitné problémy otvorených

                                                                                                                      mostových sústav.

    8.                                                                            Voříšek, V.                   Kotvený V stožiar pre 400 kV vedenie

                                                                                                                      pre Elektrovod n.p. Bratislava.

    9.                                                                            Tesár, A.                      a) Tuhosť spriahnutého roštového trámu v krute.

                                                                                                                       b) Roznášací účinok mostovky

                                                                                                                          spriahnutej s roštovým trámom.

   10.    A 22.2-VUD/64                                                 Virčík, J.                    Ivančický viadukt – statické posúde-

                                                                                                                      nie 100 rokov starého železničného mosta.