Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1971-1975

P. č.     Číslo úlohy                   Obdobie rieš.                Zodp. rieš.                    Názov úlohy                                          Spoluriešitelia

    1.     P 08-522-067-               1971                            Dutko, P                     Overenie pôsobenia prvkov a nos-

            -00-02.1                                                                                              ných sústav.

                                               1971-1973                                                      a) Základný výskum.                                 Halahyja, M.

                                                                                                                      b) Základný výskum.                                 Halahyja, M.

            P-08-522-067-             1973-1974                                                      c) Experimentálne poloprevádzko-           Halahyja, M.

            -00-02.5                                                                                                 vé overenie kombinovaných nosných sústav.

    2.     P 12-124-003-02/2e                                          Ferjenčík, P.               Predpäté kovové a lanové konštrukcie.

            P 12-124 003-                                                                                      a) Ďalšie podklady pre ON 73 14..         Tocháček, M.

            02/2e-1                                                                                                Smernice pre vykonávanie pred-

                                                                                                                        pätých kovových konštrukcií.

            P 12-124-003-                                                                                      b) Skúšky predpätých oceľových            Tocháček, M.

            02/2e-2                                                                                                nosníkov v pružnom stave.

            P 12-124-003-                                                                                      c) Podklady pre revíziu a doplnenie      Tocháček, M

            02/2e-3                                                                                                ON 73 1405.

            P 12-124-003-                                                                                      d) Vplyv postupného rozvetvovania        Agócs, Z.

            02/2e-4                                                                                                šikmých závesov na rozdelenie

                                                                                                                        vnútorných síl a tuhosť zavese-

                                                                                                                        ných nosných sústav.

    3.     P 12-124-003-02/2f                                          Schun, J.                     Priehradové dosky a škrupiny.               Ronaj, J.

    4.     P 12-124-003-                                                  Voříšek,                       Pevnosť medzipásových prútov             Chladný, E.

            -02/3d                                                                                                 z tenkostenných lisovaných profi-

                                                                                                                      lov v driekoch stožiarov.

    5.     P 12-124-003--02/3f                                       Virčík, J.                       Nosníky so zvlnenou stenou.                   Vajda, J.

    6.     P 12-526-072-                                                Tesár, A.                      a) Mostové káble z uzavretých lán.

            -00-04-13                                                                                            b) Progresívne mostné sústavy.

    7.                                                                            Voříšek, V.                   Skutočné pôsobenie zváraného rámového rohu.

    8.                                                                            Voříšek, V.                   Štúdia základnej koncepcie skúšobne

                                                                                                                      stožiaru elektr. vedenia

    9.                                                                            Ferjenčík, P.                Prvé znenie návrhu ON 73 14 .. Agócs, Z.

                                                                                                                      Navrhovanie lanových konštr. prv-

                                                                                                                      kov na základe vedeckotechnických podkladov.

   10.                                                                           Ferjenčík, P.                Stanovisko ku Pracovnej osnove Agócs, Z.

                                                                                                                      k vypracovaniu hlavných zásad rie-

                                                                                                                      šenia ON 73 14 .. Navrhování lano-

                                                                                                                      vých konštrukčních dílcu.

   11.                                                                           Agócs, Z.                     Predpäté kovové a lanové konštruk-

                                                                                                                      cie – Lanové mostné sústavy.

   12.    P 04-533-081-                                              Trávniček, F.                 a) Zavedenie metód technickej kyber-            Ferjenčík, P.

            -00-03/33                                                                                           netiky do vyučovacieho procesu

                                                                                                                      na SvF – etapa 2.

                                                                                                                      b) Zavedenie metód technickej kyber-            Ferjenčík, P.

                                                                                                                      netiky do vyučovacieho procesu

                                                                                                                      na SvF – etapa 3.

   13.                                                                           Dutko, P.                      Dokumentácia a program pre zave-            Illetšková, Z.

                                                                                  Draškovič, F.                denie kybernetiky do vyuč. programu.