Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1976-1980

P. č.     Číslo úlohy                   Obdobie rieš.                Zodp. rieš.                    Názov úlohy                                          Spoluriešitelia

    1.     III-8-2/8                         1976-1980                    Voříšek, V                Pôsobenie oceľových konštrukcií           Virčík

                                                                                                                      budov rôznych konštr. systémov.

    2.     III-8-2/8.1                      1976-1980                    Voříšek, V.               Tuhosť vertikálnych a horizontál-            Benková, A.

                                                                                                                      nych nosných prvkov a ich priesto-

                                                                                                                      rové pôsobenie.

    3.     III-8-2/8.2                      1976-1980                    Virčík, J.                   Nosné prvky a sústavy tenkosten-

                                                                                                                      ných plechov.

    4.     III-8-2/8.3                      1976-1980                    Chladný, E.             Únosnosť a pretvorenie rámových           Lapos, J

                                                                                                                      konštrukcií vysokých budov.

    5.     III-8-2/8.4                      1976-1980                    Schun, J.                 Konštrukčné systémy stropov a pre-

                                                                                                                      krytí s veľkým modulom podpôr.

    6.     P 08-522-                     1976-1980                    Dutko, P.                  Overenie pôsobenia prvkov a nos-          Mesiariková, J

            265-02                                                             Halahyja, M.             ných sústav v systémoch ľachkej              Chomová, E

                                                                                                                      prefabrikácie s využitím dreva.                Draškovič, F.

    7.     III-8-2/9                         1976-1980                    Ferjenčík, P.            Predpäté kovové a lanové konštrukcie.

    8.     III-8-2/9.1                      1976-1980                    Ferjenčík, P.            Predpäté kovové konštrukcie.

    9.     III-8-2/9.2                      1976-1980                    Agócs, Z.                 Lanové nosné sústavy.

  10.     P 12/B.5.2-                   1976-1980                    Tesár, A.                 Teoretické problémy tenkosten-               Chladný, E., Vajda, J.,

-7/1                                                                                               ných skriňových prierezov.                       Lapos, J., Agócs, Z.

                                                                                                                                                                                    Draškovič, F.

   11.    III-8-1/16                       1976-1980                    Tesár, A.                  Medzná únosnosť tenkostenných

                                                                                                                      ortotropne vystuž. nosných sústav.

   12.    III-8-2/16.1                    1976-1980                    Tesár, A.                  Spoluspôsobiace šírky excentricky          Agócs, Z. 

                                                                                                                       vystužených ortotropných plechov.

   13.    III-8-2/16.2                    1976-1980                    Virčík, J.                   Optimálne priečne stuženie otvore-

                                                                                                                      ných a uzavretých mostových sústav.

   14.    III-8-2/16.3                    1976-1980                    Chladný, E.              Priestorová stabilita mostov.                    Agócs, Z.

   15.    III-8-2/16.4                    1976-1980                    Tesár, A.                  Optimalizácia zavesených mostových

                                                                                                                      sústav.

   16.    III-8-2/16.5                    1976-1980                    Lapos, J.                  Výskum účinnosti spriahnutých

                                                                                                                      sústav.

   17.    P 19-123-216-               1976-1980                    Voříšek, V.               Vysoké budovy.                                      Schun, J.

            -02/01                                     

   18.    P 19-123-216-               1976-1980                    Ferjenčík, P.            Skutočné pôsobenie plnostenných         Vajda, J.

            -02/04                                                                                                 nosníkov žeriavových dráh                      Kalousek, V.

                                                                                                                                                                                     Trávniček, O.

   19.    G R2-273.1                   1976-1980                    Dutko, P.                  Konštrukcia a vypracovanie doku-            Chomová, E.

                                                                                                                      mentácie a účasť pri výrobe a pri

                                                                                                                      overovacích skúškach prototypov júrt.