Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1981-1985

P. č.     Číslo úlohy        Obdobie rieš.                Zodp. rieš.               Názov úlohy                       Spoluriešitelia   

 1      III-3-4/10.4                    1981-1985                  Tesár, A.                    Medzná únosnosť oceľových dos-

                                                                                                                      kových sústav mostových.

            III-3-4/10.4a                                                     Tesár, A.                     a) Priečne stuženie tenkostenných

                                                                                     Baláž, I.                     sústav.

            III-3-4/10.4b                                                     Chladný, E.                  b) Stabilitné problémy tenkosten-         Lapos, J.

                                                                                                                        ných sústav.                                      Draškovič, F.

                                                                                                                                                                                       Nádaský, P.

            III-3-4/10.4c                                                      Agócs, Z.                     c) Lanové konštrukcie – napätosť            Brodniansky, J.

                                                                                                                         lán pri namáhaní ťahom za ohybu.

                                                                                                                       

Text Box: 72
    2.     III-3-4/11.1                    1981-1985          Ferjenčík, P.                 Medzná únosnosť kovových prvkov a konštrukcií.

            III-3-4/11.1a                                                     Ferjenčík, P-                 a) Žeriavové dráhy:

                                                                                     Vajda, J,                       1. Zaťaženie nosníkov žeriavo-

                                                                                                                              vých dráh.

                                                                                     Kalousek, V.                  2. Skutočné pôsobenie nosníkov

                                                                                                                              žeriavových dráh.

            III-3-4/11.1b                                                      Ferjenčík, P.                 b) Predpäté kovové konštrukcie.             Kriváček, J.

                                                                                                                          Kotevná oblasť predpätých

                                                                                                                          plnostenných nosníkov.

            III-3-4/11.1c                                                      Schun, J.                      c) Medzná únosnosť konštrukčných         Bodík, J.

                                                                                                                          sústav s prútovými štruktúrami.

            III-3-4/11.1d                                                      Voříšek, V.                   d) Medzná únosnosť stožiarov elek-

                                                                                                                          trického vedenia.

            III-3-4/11.1e                                                      Agócs, Z.                     e) Medzná únosnosť špeciálnych            Benková, A.

                                                                                                                          konštrukcií pre energetiku.

    3.     III-3-4/11.2                    1981-1985                   Dutko, P.                     Medzná únosnosť prvkov a kon-                Draškovič, F.

                                                                                                                        konštrukčných sústav na báze dreva.

            III-3-4-11.2a                                                      Dutko, P.                      a) Vplyv geometrických a metriálo-

                                                                                                                          vých  imperfekcií na medznú únos-

                                                                                                                          nosť prvkov a konštr. sústav na báze dreva.

            III-3-4/11.2b.                                                     Hrčka, J.                      b) Drevené plošné konštrukcie

    4.     01.634.33-80                 1981-1985                  Dutko, P.                      JSKD RVHP Výkresy v stavebníctve.        Mesiariková, J.

                                                                                                                         Drevené konštrukcie.