Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1986-1990

P. č.     Číslo úlohy           Obdobie rieš.        Zodp. rieš.          Názov úlohy                                  Spoluriešitelia

   1.      II-8-5/02-04               1986-1990                Schun, J.              Optimalizácia konštr. prvkov a sú-

                                                                                                            stava na báze kovov a dreva z hľa-

                                                                                                             diska energetickej náročnosti.

            II-8-5/02-04.2                                              Schun, J.               Optimalizácia kovových a kombino-

                                                                                                             vaných nosných prkov a sústav.

            II-8-5/02-04.3                                              Dutko, P.               Optimalizácia priestorových prvkov        Draškovič, F.

                                                                                                            zhotovených na báze dreva a ocele.      Mesiariková, J.

 

            II-8-5/02-04.4                                            Benková, A.             Aplikácia oceľových nosných sústav

                                                                                                             v bytovej a občianskej výstavbe z

                                                                                                            hľadiska minimalizácie korozívnych

                                                                                                             úbytkov na zachovanie kovového

                                                                                                              fondu.

   2.      III-3-1/8                         1986-1990            Ferjenčík, P.           Zvýšenie efektívnosti využitia konštr.

                                                                                                             kovových a drevených materiálov.

            III-3-1/8.1                      1986-1990            Ferjenčík, P.            Plnostenné nosníky žeriavových dráh

                                                                                                              skutočné pôsobenie

III-3-1/8.1-1                                                       Vajda, J.                  1. Odchýlky žeriavov a žeriavových

                                                                                                                          dráh a sily priečenia vyvodzované

                                                                                                                          žeriavmi pri ich prevádzke.

            III-3-1/8.1-2                                                       Kalousek, V.                 2. Experimentálne overovanie nosní-

                                                                                                                          kov 6.0 m.

            III-3-1/8-1-3                                                       Vadovič, M.                  3. Vplyv excentricity zaťaženia na lo-

                                                                                                                          kálny stav napätia v stene nosníka

                                                                                                                          žeriavovej dráhy.

                                                                                      Lukáš, J.                      4. Napätosť a únava žeriavových dráh.

            III-3-1/8.2                                                         Ferjenčík, P.                 Plnostenné  nosníky žeriavových dráh

                                                                                                                      - vedecké podklady pre prípravu no-

                                                                                                                        riem a typizačné zborníky.

            III-3-1/8.2-1                                                       Vajda, J.                       1. Analýza účinkov zaťaženie žeria-

                                                                                                                          vových dráh a ich matematické

                                                                                                                          modelovanie.

            III-3-1/8.2-2                                                       Kalousek, V.                 2. Vedecké podklady pre prípravu

                                                                                                                          noriem  a typizačných zborníkov.

            III-3-1/8-2-3                                                       Vadovič, M.                  3. Vplyv  excentricity zaťaženia na

                                                                                                                          lokálny stav napätia v stene nos-

                                                                                                                          níka žeriavovej dráhy.

            III-3-1/8.3                      1986-1988                    Ferjenčík, P.            Skutočné pôsobenie kotevnej oblas-            Arestovič, A. I.

                                                                                                                      ti predpätých plnostenných nosníkov

                                                                                                                      z hľadiska jej rôzneho konštrukčné-

                                                                                                                      ho riešenia.

            III-3-1/8.4                      1988-1990                    Ferjenčík, P.            Predpäté kovové konštrukcie – ve-           

 

                                                                                                                      decké podklady pre revíziu

                                                                                                                      ON 73 1405.

            III-3-1/8.5a                    1986-1988                    Ferjenčík, P.           Rekonštrukcia kovových a drevených

                                                                                                                      konštrukcií I.

            III-3-1/8-5a-1                                                     Ferjenčík, P.            Spôsoby zosilňovania konštrukcií           Schun. J.

                                                                                                                      (rekonštrukcie kovových a dreve-            Dutko, P.

                                                                                                                      vených nosných konštrukcií – prí-           Agócs, Z.

                                                                                                                      klady).

            III-3-1/8-5a-2                                                     Melcher, J.               Rekonštrukcie a modernizácie sta-

                                                                                                                      vieb z hľadiska princípov teórie spoľahlivosti.

            III-3-1/8-5a-3                                                     Bodík, J.                   Analýza poznatkov a skúseností VSŽ

                                                                                                                      n. p. v oblasti rekonštrukcií a zosilňovania OK.

                                                                                                                     

            III-3-1/8-5b                    1988-1990                    Ferjenčík, P.            Rekonštrukcie kovových a drevených

                                                                                                                      konštrukcií II.

            III-3-1/85b-1                                                      Ferjenčík, P.             Rekonštrukcie kovových a drevených      Schun, J.

                                                                                                                      Konštrukcií - vedecké podklady a zá-      Dutko, P.

                                                                                                                      very.                                                       Agócs, Z.

            III-3-1/8.5b-2                                                     Melcher, J.               Rekonštrukcie a modernizácie sta-

                                                                                                                      vieb v oblasti oceľových konštrukcií.

            III-3-1/8.5b-3                                                     Bodík, J.                   Zovšeobecnenie a využitie výsled-

                                                                                                                      kov v oblasti rekonštrukcií a zosil-

                                                                                                                      ňovania vo VSŽ – závery.

            III-3-1/8.6                      1986-1988                    Voříšek, V.               Výpočtové modely priehradových

                                                                                                                      stožiarov elektrického vedenia s ohľa-

                                                                                                                      dom na imperfekcie.

            III-3-1/8.7                      1988-1990                    Voříšek, V.               Statické, pevnostné a konštrukčné

                                                                                                                      problémy při vývoji 700 kV stožiara el. vedenia.

                                                                                                                     

            III-3-1/8.8                      1986-1988                    Dutko, P.                  Prvky a konštrukčné sústavy na báze

                                                                                                                      dreva – stanovenie výpočtových mode-

                                                                                                                      lov, metód riešenia a ich aplikácie.

            III-3-1/8.8-1                                                       Dutko, P.                   Pôsobenie nosných prvkov a sústav            Mesiariková, J.

                                                                                                                      na báze dreva pri krátkodobom a dl-          Chomová, E.

                                                                                                                      hodobom zaťažení.

            III-3-1/8.9                      1988-1990                    Dutko, P.                  Prvky a konštrukčné sústavy na bá-

                                                                                                                      ze dreva – Návrh konštr. princípov

                                                                                                                      pri tvorbe prvkov a konštr. sústav na

                                                                                                                      báze dreva a ich experimentálne overenie.

            III-3-1/8.9-1                                                       Dutko, P.                   Pôsobenie nosných prvkov a sústav            Mesiariková, J.

                                                                                                                      na báze dreva – experimentálna a-            Chomová, E.

                                                                                                                      nalýza.

            III-3-1/8.9-2                                                                                        Návrh konštr. sústav na báze dreva            Mesiariková, J.

                                                                                                                      - experimentálne overenie                        Chomová, E.

            III-3-1/8.9-3                                                       Draškovič, F.            Skutočné pôsobenie hlavných uzlov

                                                                                                                      rámových väzieb.

            III-3-1/8.9-4                                                       Hrčka, I.                    Plošné konštrukcie – konštr. princípy

                                                                                                                      a ich experimentálne overenie.

            III-3-1/8.10                    1986-1988                    Agócs, Z.                 Nosné konštrukcie tepelných elektrární I.        Benková, A.

                                                                                                                                                                                            Brodniansky, J.

            III-3-1/8.11                    1988-1990                    Agócs, Z.                  Nosné konštrukcie tepelných elektrární II.      Benková, A.

                                                                                                                                                                                            Brodniansky, J.

            III-3-1/8.12                    1986- 1988                   Agócs, Z.                     Lanové konštrukcie I.

            III-3-1/8.12-1                                                     Badík, P.                      Kotevné laná kotvených stožiarov.

            III-3-1/8-12-2                                                     Brodniansky, J.             Priestorové lanové sústavy a lano

                                                                                                                         ako konštrukčný prvok.

            III-3-1/8.13                    1988-1990                    Agócs, Z.                     Lanové konštrukcie II.

            III-3-1/8.13.1                                                     Badík, P.                      Kotevné laná kotvených stožiarov.

            III-3-1/8.13.2                                                     Brodniansky, J.             Priestorové lanové sústavy a lano

                                                                                                                         ako koštrukčný prvok.

            III-3-1/8.14                    1986-1988                    Chladný, E.             Mostné sústavy – Efektívne static.            Nádaský, P.

                                                                                                                      modely tenkostenných nosných kon-

                                                                                                                      štrukcií s ohľadom na vplyv krúte-

                                                                                                                      nia, straty stability a ochabnutia

                                                                                                                      šmykom.

            III-3-1/8.14-1                                                     Tesár, A.                   Výskum dôsledkov ochabnutia šmy-

                                                                                                                      kom u tenkostenných pružne diskrét-

                                                                                                                      ne pozdĺžne a priečne vystužených

                                                                                                                      typologicky vhodných nosných sústav

                                                                                                                      oceľových mostov.

            III-3-1/8.14-2                                                     Baláž, I.                    Únosnosť tlačenej izotropickej a orto-

                                                                                                                      tropickej steny.

            III-3-1/8.14-3                                                     Chladný, E.               Analýza pôsobenia centricky tlače-

                                                                                                                      ných prútov a tlačených prútov  namá-

                                                                                                                      haných ohybom v pružno-plastickej ob-

                                                                                                                      lasti namáhania.

            III-3-1/8.14-4                                                     Lapos, J.                   Pôsobenie oceľových rúr vyplnených

                                                                                                                      betónom – podklady pre návrh ČSN

                                                                                                                      73 1207.

            III-3-1/8.15                                                        Chladný, E.               Mostné sústavy – Medzná únosnosť            Nádaský, P.

                                                                                                                      tenkostenných sústav a ocele a

                                                                                                                      betónu.

            III-3-1/8.15-1                                                     Baláž, I.                    Únosnosť tenkostenných konštrkcií

                                                                                                                      s uzavretým prierezom.

            III-3-1/8.15-2                                                     Chladný, E.               Medzná únosnosť tlačených prútov

                                                                                                                      namáhaných ohybom v dvoch rovi-

                                                                                                                      nách s vyžitím plastickej rezervy.

            III-3-1/8.15-3                                                     Tesár, A.                   Výskum časovej odvislej poddajnosti      Lapos, J.

                                                                                                                      spojov a stužení u spriahnutých sú-

                                                                                                                      stav mostného staviteľstva.