Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 2000-2002

P. č.     Číslo úlohy        Obdobie rieš.        Zodp. rieš.           Názov úlohy                                   Spoluriešitelia

    1.     1/7139/20                2000-2002               Agócs, Z.           Vývoj novodobých nosných sústav              Ároch, R.,

                                                                                                      veľkých rozpätí a výšok pri zohľadne-        Benkova

                                                                                                       ní zásadných parametrov vrátane            Brodniansky, J.,

                                                                                                      vplyvu na životné prostredie. Inovácia       Chladná, M.,

                                                                                                      rekonštrukčných metód exponovaných        Kalousek, V.,

                                                                                                       konštrukcií v zmysle súčasných archi-                                                                                                       tektonických, inžinierskych a ekologic-  

                                                                                                         kých požiadaviek

    2.     1/7141/20               2000-2002             Baláž, I.                Stabilitné a pevnostné problémy tenko-          Koleková, Y.,

                                                                                                      stenných prútov so štíhlym deformova-            Rendek, S.,

                                                                                                       ným prierezom                                                 Bartek, R.

    3.     1/7118/20             2000-2002                Draškovič, F.        Skutočné pôsobenie drevených a kom-           Čierna, J.,

                                                                                                      binovaných nosných prvkov a konštruk-            Sandanus, J.

                                                                                                      cií a špecifické vlastnosti dreva                       Kabanov, V.,

                                                                                                                                                                             Benčat, J.,

                                                                                                                                                                             Sršeň, I.

    4.     1/7137/20             2000-2002                  Lapos, J.             Únava a životnosť oceľových mostov,              Ároch, R.,

                                                                                                        spriahnutých oceľovobetónových mos-            Vajda, J.

                                                                                                         tov a dynamicky zaťažených inžinier-    

                                                                                                         skych konštrukcií