Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie do r. 1960

 

  P. č.   Číslo úlohy                   Obdobie rieš.                Zodp. rieš.                    Názov úlohy                                          Spoluriešitelia: 

     1     SVŠT 61-15-3             953-54                        Voříšek, V.                   Detaily zvarových konštrukcií.   

                                                                                                                      Statická pevnosť šikmých zvarov

                                                                                                                     

     2.                                       1953-55                       Dutko, P.                    Vplyv tvaru skúšobného telesa

                                                                                                                      na zisťovanie šmykovej pevnos-

                                                                                                                      ti lepených spojov dreva.

     3.                                       1956                            Dutko, P.                     Vplyv normálnych napätí na

                                                                                                                      šmykovú pevnosť lepených spojov dreva.

 

                                                                                                                     

     4.    SAV 12/55                 955-56                        Voříšek, V.                   Detaily nitovaných konštrukcií

                                                                                                                      Pripojenie odstávajúcich prírub

                                                                                                                      ťahaných prútov

     5.    SA – 5                         1958-60                        Dutko, P.                   Výskum spojov drevených koštruk-            Ferjenčík, P.

                                                                                                                      cií. Výskum lepených spojov – ur-

Text Box:  PAGE 67
                                                                                                                      čenie základných parametrov pre

                                                                                                                      dimenzovanie lepených spojov.

     6.    SA – 6                         1956-60                        Voříšek, V.                 Vplyv konfigurácie nitových otvorov         Schun, J.

                                                                                                                      na výpočtové oslabenie ťahaných

                                                                                                                      oceľových prútov.

     7.                                       1955-58                        Georgijevský, A.         Modelové meranie mostu cez rameno     Ferjenčík, P.

                                                                                                                      Dunaja pri Medveďove – príprava.

     8.    0-3-57                         1957-58                        Voříšek, V.                 Predpäté vysokopevnostné skrutky.

     9.                                       1958-60                        Dutko, P.                    Určenie základných parametrov

                                                                                                                      pre dimenzovanie lepených spojov.

    10.   FÚ 807                        1958-60                        Georgijevský, A.         Konzultačná činnosť pri výstavbe me-    Ferjenčík, P

            /15.02 h/                                                                                             racích mikroskopov a deformačných

                                                                                                                      zariadení pre meranie metódou

                                                                                                                      Begge-Blažek.