Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

  • Laboratórium maltovín – zamerané na výskum a skúšanie hlavne cementu a iných maltovín, ako aj kompozitných materiálov. Laboratórium je vybavené  normovou miešač­kou na malty,  vibračným stolom, sušiarňou, muflovou pecou, autoklavom, prístrojom na meranie obsahu vzduchu v malte, konzistomerom, viskozimetrom, Vicatovým prístrojom, váhami a pod.

 

  • Chemické laboratórium – zamerané na chemické rozbory rôznych stavebných materiálov. Laboratórium je vybavené sušiarňou, muflovou pecou, laboratórnymi váhami, analytickými váhami, mikroskopmi,  destilačným prístrojom a pod.

 

  • Laboratórium röntgenovej difrakčnej fázovej analýzy slúži na identifikáciu a určenie charakteru minerálov a na skúmanie štruktúry kryštalických látok a cementových produktov. Je vybavené zariadením difrakto­meter D2 Phaser.

 

  • Laboratórium spektrometrie je vybavené aj meracou zostavou od OceanInsight pre merania spektrálnej priepustnosti viditeľného spektra žiarenia s využitím spektrometra FLAME-S-XR1-ES a rôznymi svetelnými zdrojmi.

 

  • Hygrotermálne laboratórium je zamerané na výskum hygrotermálnych aspektov materiálov. Laboratórium je vybavené zariadením dilatometer merajúci objemové zmeny v závislosti na teplote ( -10°C až 80°C) a vlhkosti (30%-92%), laserový systemOptoNCDT merajúci dĺžkové zmeny s rozsahom do 2mm, klimatizačná komora MEMMERT HCP 108, laboratórnymi váhami RADVAG a pod. Laboratórium je ďalej vybavené unikátnou aparatúrou na určovanie charakteristík kapilárnych vlastností málo priepustných pórovitých materiálov.

 

  • Termofyzikálne laboratórium je zamerané na výskum termofyzikálnych vlastností materiálov. Je vybavené zariadením Transientsystem merajúci termofyzikálne veličiny v teplotnom intervale -30°C až 80°C. Ďalej je to vybavenie pre využitie v tepelnej technike budov ako sú, termovízna kamera MobIR M8, datalogery ALMEMO s príslušenstvom, merač napätia KEITHLEY-2400 a pod.

 

  • Laboratórium fyzikálno-počítačového modelovania je zamerané na numerické riešenie teoretických problémov fyziky. Je vybavené výpočtovou technikou a licencovanými softvérmi z oblasti simulovania multi-fyzikálnych numerických úloh.

 

  • Laboratórium aplikovanej akustiky je zamerané na komplexný výskum v oblasti stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky, šírenia kmitania v stavebných konštrukciách, ako aj výskum v oblasti vývoja akustických stavebných materiálov. Softvérové vybavenie pokrýva oblasti simulovania úloh z priestorovej akustiky, stavebnej a urbanistickej akustiky, štrukturálnej analýzy a riešenia šírenia akustickej energie a kmitania v detailoch konštrukcií. Prístrojové vybavenie zahŕňa kompletnú zostavu na meranie stavebnej akustiky, priestorovej akustiky a akustiky životného prostredia. Tiež disponuje simulátorom umelých úst na meranie zrozumiteľnosti reči. Rovnako je laboratórium vybavené zostavou na snímanie šírenia kmitania v stavebných konštrukciách. Ďalším vybavením je zostava na meranie dynamickej tuhosti mäkkých materiálov, vykonávanie modálnej analýzy stavebných prvkov a meranie činiteľa zvukovej pohltivosti (pre kolmý dopad akustickej vlny).

 

  • Laboratórium soundscape je zamerané na výskum v oblasti subjektívneho a kvalitatívneho posúdenia v stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustike. Uplatňuje sa rovnako aj pri vývoji hudobných nástrojov a subjektívnom hodnotení zvuk generujúcich zariadení. Je vybudované ako semi-anechoická miestnosť, v ktorej je možné vykonávať laboratórne posluchové testy bez rušivých vplyvov hluku pozadia, a slúži tiež ako poloprofesionálne nahrávacie štúdio. Laboratórium disponuje zariadeniami, ktoré je možno použiť na meranie hladiny akustického tlaku, rovnako aj zariadeniami na záznam (monaurálny a binaurálny) a reprodukciu akéhokoľvek zvuku, či už prostredníctvom reproduktorov alebo slúchadiel.

 

  • Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM, konkrétne Laboratórium stavebných materiálov je z časti zamerané na štúdium mikroštruktúry stavebných materiálov, vybavené prístrojmi na vysokotlakovú ortuťovú porozimetriu, simultánnu termickú analýzu (TGA/DSC), elektrónovú rastrovaciu mikroskopiu, prístrojom ako héliový pyknometer, laserový analyzátor veľkosti častíc a pod. Časť laboratória sa zaoberá výskumom a skúšaním vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu, keramiky, ľahkých betónov a pod. Je vybavená klimatickou komorou, automatickým prístrojom na zmrazovanie a rozmrazovanie, sušiarňami, prístrojom na stanovenie teplo-technických charakteristík stavebných materiálov, analytickými váhami, normovou miešačkou malty, vibračným stolom, prístrojom na určenie obsahu vzduchu v čerstvom betóne a skúšobnými lismi na stanovenie pevnosti v tlaku a v ťahu pri ohybe na skúšobných vzorkách z mált a betónov.