Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Vznik katedry

Katedra materiálového inžinierstva a fyziky vznikla 1.1.2021 zlúčením Katedry materiálového inžinierstva a Katedry Fyziky.
 

Z histórie Katedry materiálového inžinierstva

Za predchodcu katedry materiálového inžinierstva možno považovať Katedru pozemného staviteľstva na FAPS, z ktorej sa v roku 1960 odčlenila Katedra technológie výroby stavebných materiálov a dielcov, neskôr premenovaná na Katedru stavebných látok a dielcov. Prvým vedúcim samostatnej katedry bol prof. H. Ramič. V roku 1994 bola premenovaná na Katedru materiálového inžinierstva.
Katedra je od svojho založenia garantom výučby na študijných odboroch, materiálové inžinierstvo. Vychováva inžinierov pre priemyselnú výrobu stavebných materiálov, stavebný výskum, skúšobníctvo a tiež podnikateľskú činnosť v oblasti stavebných materiálov. Katedra je školiacim pracoviskom doktorandov v študijnom programe "Technológia stavieb".
Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na aktuálne problémy odboru (vývoj nových materiálov, štúdium ich štruktúry a vlastností) a na oblasti, ktoré sú prioritné z celospoločenského hľadiska (najmä na využitie priemyselných odpadov ako druhotných surovín, zníženie energetickej náročnosti všeobecne, problematiku životného prostredia).
Katedra bola a je spoluriešiteľom medzinárodných projektov EÚ a projektov uzavretých v rámci medzinárodných dohôd (Poľsko, ČR) a tiež grantových úloh komisie VEGA MŠ SR. Od svojho vzniku katedra spolupracuje s významnými ústavmi a inštitúciami v rezorte stavebníctva, ako aj organizáciami a podnikmi z oblasti výroby, skúšania a aplikácie stavebných materiálov. Vyriešila veľké množstvo odborných problémov pre stavebnú prax.
Významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj katedry, boli najmä: prof. V. Figuš, prof. H. Ramič, Dr. J. Skalný, prof. V. Fraňo a ďalší.

 

Z histórie Katedry Fyziky

Začiatky Katedry fyziky siahajú do roku 1939, keď vznikol Ústav technickej fyziky na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT). Jeho zakladateľom bol prof. Dionýz Ilkovič. V roku 1950 Ústav technickej fyziky zmenil názov na Katedru fyziky ako súčasť Fakulty strojného a elektrotechnického inžinierstva SVŠT. Po dokončení výškovej budovy Stavebnej fakulty v roku 1976 časť pracovníkov tejto katedry prešla na novovzniknutú Katedru teoretickej­ a stavebnej­ fyziky­ a technických zariadení budov na Stavebnej fakulte. Celé obdobie existencie tejto katedry viedol oddelenie teoretickej fyziky doc. Jaroslav Kotleba vo funkcii zástupcu vedúceho katedry.
V roku 1994 vznikla samostatná Katedra fyziky na Stavebnej fakulte. Jej prvým vedúcim sa stal prof. Jozef Zámečník, v roku 2000 prevzal funkciu vedúceho doc. Juraj Veselský, po ňom počas rokov 2006 – 2017 katedru viedla doc. Jozefa Lukovičová a v rokoch 2017 - 2020 ju viedol prof. Igor Medveď.
Zreteľnú stopu, najmä v oblasti teórie vyučovania fyziky, na katedre zanechal prof. Ivan Baník.