Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva

  Radlinského 11, blok C, 8. posch., 810 05 Bratislava
  Vedúca katedry: Ing. Alena Struhárová, PhD.
  tel.: 02/ 32 888 685
  e-mail: alena.struharova@stuba.sk

Vznik katedry siaha do roku 1960, keď sa z Katedry pozemného staviteľstva na FAPS, odčlenila Katedra technológie výroby stavebných materiálov a dielcov, neskôr premenovaná na Katedru stavebných látok a dielcov. Prvým vedúcim samostatnej katedry bol prof. H. Ramič. V roku 1994 bola premenovaná na Katedru materiálového inžinierstva.

Katedra je od svojho založenia garantom výučby na študijných odboroch, zameraných na výrobu a aplikáciu stavebných materiálov. Vychováva inžinierov pre priemyselnú výrobu stavebných materiálov, stavebný výskum, skúšobníctvo a tiež podnikateľskú činnosť v oblasti stavebných materiálov. Katedra je školiacim pracoviskom doktorandov v študijnom programe "Technológia stavieb".

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na aktuálne problémy odboru (vývoj nových materiálov, štúdium ich štruktúry a vlastností) a na oblasti, ktoré sú prioritné z celospoločenského hľadiska (najmä na využitie priemyselných odpadov ako druhotných surovín, zníženie energetickej náročnosti všeobecne, problematiku životného prostredia).

Katedra bola a je spoluriešiteľom medzinárodných projektov EÚ a projektov uzavretých v rámci medzinárodných dohôd (Poľsko, ČR) a tiež grantových úloh APVV, VEGA a iných. Od svojho vzniku katedra spolupracuje s významnými ústavmi a inštitúciami v rezorte stavebníctva, ako aj organizáciami a podnikmi z oblasti výroby, skúšania a aplikácie stavebných materiálov. Vyriešila množstvo odborných problémov pre stavebnú prax.

Významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj katedry, boli najmä: prof. V. Figuš, prof. H. Ramič, Dr. J. Skalný, prof. V. Fraňo a ďalší.