Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Z odborných činností, ktoré vykonáva katedra pre potreby stavebnej praxe a podnikateľov v oblasti stavebných materiálov možno uviesť:

Expertízy

* znalecká a expertízna činnosť v oblasti stavebných materiálov, normotvorná činnosť.

Odborné konzultácie v oblasti

* technológie výroby cementových kompozitov a tehliarskych výrobkov,

* výberu a aplikácie stavebných materiálov,

* tvorby, prípadne prekladu firemnej literatúry a prospektov z oblasti stavebných materiálov.

Iné podnikateľské aktivity

* normové skúšky cementov,

* normové skúšky kameniva do betónu vrátane optimalizácie zrnitosti,

* návrh zloženia betónov bez prísad alebo s použitím prísad a jeho overovanie,

* normové skúšky mált, čerstvého a stvrdnutého betónu (spracovateľnosť, obsah vzduchu, pevnosť, modul pružnosti, zmrašťovanie, vodotesnosť, mrazuvzdornosť atď.),

* posúdenie vplyvu urýchleného tvrdnutia betónu na jeho vlastnosti,

* skúšky povrchových úprav betónových konštrukcií (prídržnosť, resp. priľnavosť, vodotesnosť),

* posúdenie mikroštruktúry a fázového zloženia mált a betónov rö ntgenovou difrakčnou fázovou analýzou, komplexnou termickou analýzou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou,

* návrh zloženia polymérbetónu vyžadovaných vlastností a skúšky stvrdnutého polymérbetónu,

* optimalizácia zloženia surovinovej zmesi na výrobu tehliarskych výrobkov a režimu pálenia,

* použitie priemyselných odpadov (škvary, plastov, popolčeka, kremičitého úletu a pod.) ako druhotných surovín do kompozitných stavebných materiálov,

* nedeštruktívne skúšky vlastností stavebných materiálov,

* meranie tepelnotechnických vlastností stavebných materiálov (súčiniteľa tepelnej vodivosti a súčiniteľa lineárnej teplotnej rozťažnosti),

* posudzovanie stavu materiálov stavebných konštrukcií vystavených účinkom fyzikálnych a chemických vplyvov a návrhy ich sanácie,

* návrhy technológií na výrobu stavebných dielcov z  betónu, železobetónu a pórobetónu.