Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

Predbežné témy diplomových prác v akadem. roku 2008/2009

Študijný program:   TZB

  

VYKUROVANIE

Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

1. Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre zadaný objekt
2. Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím na prípravu teplej vody
    a podporu vykurovania
3. Návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie (slnečný systém, kotol na biomasu)
4. Návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie (slnečný systém, tepelné čerpadlo)
5. Zdroj tepla s tepelným výkonom 0,8 – 1,0 MW pre obytný súbor

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

1. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
2. Energetický audit budov
3. Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v administratívnej budove
4. Návrh a dimenzovanie nízkoteplotného veľkoplošného vykurovania
5. Sálavé vykurovanie halových objektov

Doc. Ing. Ján Takács, PhD.

1. Hydraulické vyregulovanie viacpodlažnej obytnej budovy
2. Zdroj tepla na báze obnoviteľných zdrojov geotermálnej vody
3. Zdroj tepla s využitím obnoviteľných zdrojov na drevnú štiepku
4. Zdroj tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie prostredia
5. Návrh vykurovacej sústavy pre výškovú budovu SvF
6. Návrh vykurovacích sústav pre 14. poschodie a ich vzájomné porovnanie

Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.

1. Vykurovanie priemyselnej haly plynovými infražiaričmi
2. Vykurovanie veľkopriestorového objektu zavesenými sálavými panelmi
3. Kombinované vykurovanie halových priestorov
4. Kombinované vykurovanie a vetranie energeticky pasívneho stavebného objektu
5. Využitie solárnej a geotermickej energie na vykurovanie a vetranie penziónu
6. Decentrálne vykurovanie halových priestorov so spätným získavaním tepla
7. Centrálne vykurovanie veľkopriestorových objektov so spätným získavaním tepla

  

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

1. Návrh ZTI v priemyselnom objekte
2. Návrh ZTI vo vybranom objekte logistického centra
3. Návrh ZTI vo výškovej budove

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

1. Alternatívne riešenia prípravy teplej vody v bytových domoch
2. Návrh ZTI v polyfunkčnom objekte
3. Návrh delenej kanalizácie v administratívnej budove

Ing. Taťjana Jánošková, PhD.

1.      Návrh technologického zariadenia a realizačný projekt stravovacieho celku
2.      Zásobovanie objektu pitnou vodou a vodou na hasenie
3.      Návrh automatických sprinklerových systémov v halovom objekte

  

VETRANIE A KLIMATIZÁCIA

Doc. Ing. Marta Székyová, PhD.

 

1. Teplovzdušné vetranie a odhmlievanie vlhkých prevádzok
2. Klimatizácia čistých priestorov v zdravotníctve
3. Klimatizácia čistých priestorov v priemyselnej prevádzke
4. Vetranie a klimatizácia administratívnej budovy
5. Vetranie a klimatizácia v polyfunkčnom objekte
6. Teplovzdušné vetranie a odsávanie priemyselnej prevádzky

Ing. Róbert Boďo, PhD.

l. Vetranie krytej plavárne
2. Vetranie stravovacieho zariadenia
3. Vetranie autoservisu

  

Študijný program: TPB

VYKUROVANIE

Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

1. Alternatívne riešenia zdroja tepla a vykurovania pre obytný dom a prípravu teplej vody
2. Návrh energetického systému na báze slnečnej energie a energie prostredia
3. Návrh zdroja tepla a environmentálne posúdenie
4. Prevádzkové hodnotenie účinnosti zdrojov tepla klasických a na báze obnoviteľných
    zdrojov energie

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

1. Alternatívny návrh podlahového a stenového veľkoplošného vykurovania
2. Hodnotenie kvality vnútorného prostredia v budovách
3. Tepelné čerpadlá a nízkoteplotné vykurovanie
4. Návrh systému techniky prostredia pre inteligentné budovy
5. Energetický audit a certifikácia vybranej budovy

Doc. Ing. Ján Takács, PhD.

1. Analýza zdrojov tepla pre rodinné domy
2. Využitie biomasy a energetických rastlín pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom
3. Porovnanie investičných a prevádzkových nákladov a návratnosti investícií na zabezpečenie potrieb tepla pre rodinný dom
4. Využívanie geotermálnej energie pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom
5. Alternatívny návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie

Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.

1. Analýza energetických systémov v energeticky pasívnych objektoch
2. Energetická, ekonomická a environmentálna analýza využitia solárnej a geotermickej
    energie pri rekonštrukcii stavebných objektov
3. Analýza zdrojov tepla na drevnú hmotu pre rodinné domy
4. Analýza využitia biomasy a energetických rastlín na výrobu tepelnej energie
5. Analýza možností využitia odpadov z poľnohospodárskej výroby na vykurovanie
6. Porovnanie prevádzkových nákladov a návratnosti investícií na vykurovanie stavebného
    objektu rôznymi palivami
7. Principiálny návrh energeticky pasívneho rodinného domu

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

 

1. Návrh fontány v mestskom parku
2. Návrh akumulácie a vsakovania dažďovej vody v areáli logistického centra
3. Návrh solárneho zariadenia pre ohrev pitnej vody v bytovom dome

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

1. Predčistenie splaškových odpadových vôd z objektov
2. Zabezpečenie kvality pitnej vody v budovách
3. Vsakovacie systémy dažďovej vody
4. Využitie dažďovej vody pre zásobovanie budov vodou

Ing. Taťjana Jánošková, PhD.

1. Systémy ochrany rozvodov pitnej vody pred znečistením (analýza, použitie)
2. Delené sústavy zásobovania budov pitnou vodou (analýza, použitie)
3. Energeticky úsporné systémy prípravy teplej vody v obytných budovách
4. Analýza druhotných škôd vznikajúcich pri hasení požiarov

VETRANIE A KLIMATIZÁCIA

Ing. Jana Šabíková, PhD.

1. Environmentálny audit vybraných parametrov vnútorného prostredia
2. Prvky prirodzeného vetrania v malej architektúre