Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb
Schlosser Tibor

Vedúci katedry:

.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

tibor.schlosser@stuba.sk

tel.:+421 2 32 888 707

Sekretariát:

.

Zuzana Bieliková

zuzana.bielikova@stuba.sk

tel.:+421 2 32 888 377

logo

Katedra dopravných stavieb vznikla z Ústavu dopravníctva, ktorý bol ustanovený pri založení SVŠT v r.1938 na čele s prvým prednostom prof. K. Křivancom. Toto pracovisko už od samého počiatku a počas celej svojej existencie sa významnou mierou podieľalo na výchove domácich a zahraničných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva. Prispeli k tomu prof. F. Sklenář, prof. M. Marek, prof. Š. Chochol, Ing. I. Poliaček, prof. Ľ. Rondoš, prof. V. Medelská, prof. I. Gschwendt, prof. B. Bezák a doc. K. Bačová.

V súčasnosti je jednou z nosných katedier bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, kde vychováva absolventov pre oblasť cestného a železničného staviteľstva, ako aj mestských komunikácií a dopravného inžinierstva, plánovania a urbanizmu. Katedra pripravuje od januára 2018 v rámci celoživotného vzdelávania možnosť pre absolventov Stavebnej fakulty získať aj špecializáciu Mestské inžinierstvo. Ministerstvo školstva potvrdilo akreditáciu vzdelávacieho programu v rámci celoživotného vzdelávania.
Absolventi získajú najnovšie poznatky svetovej techniky a výskumu v plánovaní, projektovaní, realizácii a údržbe cestných a železničných stavieb a letísk, vrátane diaľnic a mestských komunikácií.


Katedra bola jednou z prvých pracovísk univerzity, zapojených do európskych edukačných programov TEMPUS už od roku 1991, z ktorých najvýznamnejšie boli projekty EDIPAM, TREP, TIGER a DR TIGER. Prostredníctvom týchto nadviazala na predchádzajúcu úspešnú medzinárodnú spoluprácu s významnými európskymi univerzitami a výskumnými inštitúciami, ktoré sú potenciálom pre produktívnu spoluprácu vo vzdelávaní a výskume v dopravnom staviteľstve v súčasnom  i v ďalšom období. 
Najlepší študenti majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných mobilít a letnej školy dopravného a územného plánovania organizovaných katedrou s pravidelnou účasťou zahraničných študentov a učiteľov z mnohých krajín Európy.
Výskumné a experimentálne zariadenia katedry umožňujú riešiť otázky:

  • Teórie plánovania, projektovania a prevádzky rôznych typov pozemných komunikácií a dopravných zariadení z hľadiska ich výkonnosti a environmentálnej udržateľnosti;
  • Kvality cestných konštrukcií a spotreby energie počas výstavby a prevádzky cestných a železničných zariadení,
  • Vlastnosti povrchov, efektívnu údržbu vozoviek a systém manažmentu vozoviek

Experimentálna základňa katedry je vybavená špeciálnou prístrojovou technikou na meranie fyzikálnomechanických vlastností  materiálov cestných konštrukcií, pre statické a dynamické zaťažovacie skúšky konštrukcií vozoviek a povrchových vlastností vozoviek.