Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

logo

Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, blok A, 5. posch.
810 05 Bratislava


Vedúci katedry:

Schlosser Tibor


 

  doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
  tibor.schlosser@stuba.sk
  tel.: +421 2 32 888 707

Sekretariát:
 

 

Zuzana Bieliková

zuzana.bielikova@stuba.sk

tel.:+421 2 32 888 377

Katedra dopravných stavieb vznikla z Ústavu dopravníctva, ktorý bol ustanovený pri založení SVŠT v r.1938 na čele s prvým prednostom prof. K. Křivancom. Toto pracovisko už od samého počiatku a počas celej svojej existencie sa významnou mierou podieľalo na výchove domácich a zahraničných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva. Prispeli k tomu prof. F. Sklenář, prof. M. Marek, prof. Š. Chochol, Ing. I. Poliaček, prof. Ľ. Rondoš, prof. V. Medelská, prof. I. Gschwendt, prof. B. Bezák.

V súčasnosti je jednou z nosných katedier bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, kde vychováva absolventov pre oblasť cestného a železničného staviteľstva, ako aj mestských komunikácií a dopravného inžinierstva, plánovania a urbanizmu.

Katedra pripravuje od januára 2018 v rámci celoživotného vzdelávania možnosť pre absolventov Stavebnej fakulty získať aj špecializáciu Mestské inžinierstvo. Ministerstvo školstva potvrdilo akreditáciu vzdelávacieho programu v rámci celoživotného vzdelávania.

Absolventi získajú najnovšie poznatky svetovej techniky a výskumu v plánovaní, projektovaní, realizácii a údržbe cestných a železničných stavieb a letísk, vrátane diaľnic a mestských komunikácií.

AKTUÁLNE

* Medzinárodná konferencia LETISKOVÉ VOZOVKY 2020     

28.-29.9.2020                                                        POZOR, ZMENA TERMÍNU!!!

Vysoké Tatry, Hotel ATRIUM ***

Po dvoch rokoch si Vás opäť dovoľujeme pozvať na odbornú medzinárodnú konferenciu LETISKOVÉ VOZOVKY, ktorej už 5. ročník sa uskutoční v tradičnom májovom termíne. Cieľom organizátorov je osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných firiem, vysokých škoľ a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti s možnosťou vymeniť si svoje skúsenosti a nadobudnúť nové poznatky. Na konferencii bude vyčlenený
priestor aj pre spoločnosti, ktoré budú mať záujem o propagáciu svojich firemných projektov a produktov prostredníctvom výstavky alebo bloku firemných prezentácií. Veríme, že Vás aktuálne témy konferencie zaujmú a budeme sa tešiť na spoločné stretnutie s Vami v krásnom prostredí Vysokých Tatier.

Bližšie informácie nájdete TU

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU

* JUBILEJNÝ 25. SEMINÁR IVANA POLIAČKA 2020 s medzinárodnou účasťou

Cestné staviteľstvo. Súčasnosť a perspektívy

18.-20.11.2020                                                POZOR, ZMENA TERMÍNOV!!!

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

V roku 1996 pripravila Katedra dopravných stavieb v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborný seminár so zámerom pripomenúť prácu významného pedagóga a výskumného pracovníka Ing. Ivana Poliačka, CSc.. Jedným zo záverov seminára bol návrh na pokračovanie organizovania tohto podujatia. Pre odborných garantov nebol problém vybrať každý rok aktuálne problémy a navrhnúť program, pričom úroveň seminárov bola vždy hodnotená pozitívne. A tak organizátori mohli aj v tomto roku jubilejného, už XXV. seminára Ivana Poliačka, zvoliť zaujímavé témy, ktoré sa týkajú hodnotenia stavu cestného staviteľstva na Slovensku, zamysleniu sa ako v jeho rozvoji pokračovať a aké sú perspektívy cestného staviteľstva v ďalšom období.

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

STARŠIE AKTIVITY KATEDRY

* SEMINÁR IVANA POLIAČKA 2019 s medzinárodnou účasťou

Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie

20.-23.11.2019

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

V roku 2008 sa uskutočnil XIII. Seminár Ivana Poliačka, ktorého cieľom bolo všeobecne poukázať na vplyv klimatických podmienok na cestné staviteľstvo a upozorniť na ich očakávané zmeny na území Slovenska ovplyvňovaného oceánickou a kontinentálnou klímou. Seminár, na ktorom boli prezentované veľmi cenné informácie klimatológa, ako aj poznatky o prejavoch klimatických podmienok na vlastnosti a správanie sa vozoviek, bol hodnotený veľmi pozitívne. Pokračujúce merania klimatických charakteristík potvrdzujú stále výraznejšie prejavy otepľovania a aj cestné staviteľstvo musí na túto zmenu (a očakávanú zmenu) klimatických podmienok reagovať. Aktuálnosť XXIV. seminára zameraného na vplyv účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie je podporená aj v strategických témach tohtoročného Svetového cestného kongresu WRA (AIPCR). Prednášky na uvedené odborné témy sú zaradené do jednotlivých blokov v rámci programu seminára.

Bližšie informácie nájdete TU

Pozvánka s programom TU

Prihláška TU      

* Propagácia stavebnej fakulty na podujatí DNI KARIÉRNEHO PORADENSTVA

V priestoroch Múzea dopravy v Bratislave sa 25. júna 2019 uskutočnilo podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU. Cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a o prácu v oblasti dopravy, ktorá je odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia. Pripravený bol aj bohatý sprievodný program. Okrem Bratislavy sa podujatie uskutočnilo aj v Košiciach (4.-5.5.2019), Vrútkach (16.5.2019) a v Trnave (3.10.2019).

Na účasť na podujatí bola už tretí rok po sebe oslovená aj Stavebná fakulta, zastúpená Katedrou dopravných stavieb. V stánku fakulty mohli záujemci získali informácie o možnostiach štúdia po skončení strednej školy, o študijných odboroch, výskume, aktivitách, možnostiach aktívneho zapojenia sa v rámci rôznych výskumných projektov, účasti na konferenciách a zaujímavých exkurziách prepájajúcich teóriu a prax. Záujemcom boli k dispozícii aj prezentačné predmety, informujúce o jednotlivých študijných odboroch a nápomocné pri orientácii v štúdiu, bývaní a ďalších aktivitách na Stavebnej fakulte. Mladí študenti mali mnoho otázok a dúfame, že sa s viacerými z nich o pár rokov stretneme na pôde Stavebnej fakulty.

Bližšie informácie nájdete na web stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR Dni kariérneho poradenstva.

* SEMINÁR IVANA POLIAČKA 2018 s medzinárodnou účasťou 

Zameranie a odborné témy v poradí už XXIII. Seminára Ivana POLIAČKA sú o cestnej infraštruktúre, o jej plánovaní a tiež o jej realizácii – teda o cestnom staviteľstve v náročných podmienkach. Cestná a diaľničná sieť v dobre fungujúcej spoločnosti má veľký význam a vplyv na výkonnosť ekonomiky. Na Slovensku preberá cestná infraštruktúra veľký podiel všetkých dopravných výkonov. Výzva na účasť a príspevky mala u odborníkov veľký ohlas, ale veľká časť príspevkov sa týkala inovácií a nových technológií v cestnom staviteľstve. Je to pochopiteľné, pretože v súčasnosti sa rozširujú požiadavky na cestné stavebné materiály, technológie, ochranu životného prostredia, úsporu energií a opätovné použitie materiálov. Avšak v programe seminára na úvod nemôžu chýbať základné témy o cestnej infraštruktúre v konfrontácii s požiadavkami na cestnú dopravu, o úlohe dopravného inžinierstva a o význame dopravného modelu. Prednášky na uvedené odborné témy sú zaradené do jednotlivých blokov v rámci programu seminára.

Bližšie informácie nájdete TU.

* Medzinárodná konferencia LETISKOVÉ VOZOVKY 2018

LV 18_1. info

Opäť po dvoch rokoch si Vás dovoľujeme pozvať na už 4. ročník odbornej medzinárodnej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. Aktuálnymi témami chceme osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Na konferencii bude vyčlenený priestor aj pre firmy, ktoré budú mať záujem o propagáciu svojich projektov alebo produktov prostredníctvom výstavky alebo v bloku firemných prezentácií. Veríme, že témy konferencie zaujmú všetkých zainteresovaných a budeme sa tešiť na spoločné stretnutie s Vami v krásnom prostredí Vysokých Tatier.

Bližšie informácie o konferencii nájdete TU

* ELEKTROMOBILITA A DOPRAVA 2018

Seminár, ktorého cieľom je oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov a ostatných záujemcov pôsobiacich v oblasti Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie s najnovšími poznatkami a trendami pri využití elektromobility a jej dopadmi na územno- a dopravno-plánovaciu prax. Bližšie informácie TU.

* Účasť študentov na workshopeCITY AND TRAFFIC 2017 v Belehrade

City and Traffic workshop 2017

V termíne 10.-14.7.2017 sa na Fakulte dopravy a dopravného inžinierstva, Univerzity v Belehrade (Srbsko) konal po prvýkrát študentský workshop City and Traffic. Ten sa koná pravidelne od roku 1996 a Slovenská republika ho usporiadala v rokoch 1997, 2001 a 2013. Tento rok sa zúčastnili študenti zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Poľska, Litvy, Česka, Slovinska, Nemecka a Srbska.

Workshop sa zaoberal špecifickými problémami mestskej dopravy v meste Belehrad. Tímy reprezentujúce každú krajinu pozostávali z učiteľa a piatich študentov, ktorí pracovali v zmiešaných tímoch. Týmto spôsobom, okrem podpory spolupráce medzinárodných študentov a výskumných inštitúcií, workshop prispieva k výmene odborných skúseností v oblasti dopravného inžinierstva a interkultúrnej výmeny.

Viac informácií na cityandtraffic.rs a city and traffic 2017

* Spoluúčasť na príprave medzinárodnej konferencie o verejnej a osobnej doprave VOD 2017

VOD 2017

Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave VOD, ktorá sa už tradične koná v októbri v Bratislave, má už svoju históriu, tradíciu aj poslanie. Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, zo štátnej správy, samosprávy, ako aj z výskumných inštitúcií a z prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v tejto oblasti. Aktuálne tematické okruhy, rovnako ako v minulých rokoch, poskytujú príležitosť na prezentáciu poznatkov a skúseností z praxe a zameriavajú sa na hľadanie riešení, ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná, ale aj nemotorová doprava, prispieť k udržateľnej mobilite v mestách a regiónoch.

Termín konferencie: 23.-24.10.2017

Miesto konania: Bratislava, Hotel Chopin***

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU

* XXII. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou        

  "OBNOVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ"IP 2017_1. info

Pripravovaný seminár má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných cestných stavebných materiáloch a nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Termín seminára: 14.-16.11.2017

Miesto konania: Hotel Grand, Jasná, Nízke Tatry

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU

 

* NÁVŠTEVA Z TECHNICKEJ UNIVERZITY Z HONG KONGU

Navsteva u dekana

 

Dňa 25. apríla 2017 sme na našej Stavebnej fakulte STU prijali návštevu profesora pp. Kwok L. Tsui a docenta Kwai-Sang Chin zo City University of Hong Kong. Na základe ich požiadavky predpokladanej spolupráce s Katedrou systémového inžinierstva a manažmentu, Centra pre inžinierstvo informačných systémov tejto univerzity (vo svetovom rankingu je na 55. mieste), oslovili v tomto zmysle Katedru dopravných stavieb SvF STU. pokračovanie

 

* EXKURZIE v letnom semestri 2016/2017 kliknite TU!

Letisk MRS 2017

* NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV Z FÍNSKA

Spolocna fotografia

 

Dňa 4.4.2017 navštívilo našu fakultu 24 študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a štyria učitelia z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna, Fínsko. Záujem o našu fakultu prejavili už koncom januára. Chceli sa dozvedieť viac o forme a možnosti štúdia aj praxe na fakulte. Zaujímala ich predovšetkým oblasť bezpečnosti a plánovania v dopravnom inžinierstve, aj oblasť laboratórneho overovania vlastností cestných stavebných materiálov a diagnostiky vozoviek. pokračovanie

    

* ÚSPECH ŠTUDENTOV NKS-DOS NA KONFERENCII FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY

Nemec_Bors_Ocenenie FKD 2017

 

Študenti 2. ročníka študijného programu NKS-DOS, ktorí majú diplomové práce na Katedre dopravných stavieb sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie Fórum Koľajovej dopravy (http://www.fkd.sk/sk/), ktorá sa konala 14.-15.3.2017 v Bratislave. V rámci programu konferencie bola aj prehliadka študentských prác troch technických univerzít na Slovensku. Naši študenti sa prezentovali prácami, v rámci svojich diplomových prác. S vlastnými postermi sa zúčatnili študenti: Bc. Enikö Pomichal, Bc. Matej Koštial, Bc.  Tomáš Jančár, Bc. Matúš Borš a Bc. Norbert Nemec. Ocenenie získali práce M. Koštiaľa a kolektívu M. Borš a N. Nemec. (foto). Súčasne študenti vypracovali aj odborný príspevok pod dohľadom p. Tibora Schlossera, ktorý bol prednášaný v rámci programu konferencie.