Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb
Schlosser Tibor

Vedúci katedry:

.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

tibor.schlosser@stuba.sk

tel.:+421 2 32 888 707

Sekretariát:

.

Zuzana Bieliková

zuzana.bielikova@stuba.sk

tel.:+421 2 32 888 377

logo

O KATEDRE

KONZULTAČNÉ HODINY

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

AKTUÁLNE

* XXVII. Seminár Ivana POLIAČKA s medzinárodnou účasťou   PRIPRAVUJEME

14.-16.11.2022, Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

Aj tento rok pre vás pripravujeme toto tradičné podujatie!

Za obdobie posledných viac ako dvoch rokov zažívame viaceré zmeny, ktoré sa priamo premietajú v každom odvetví nášho hospodárstva. Pandémia COVID-19, prudký nárast cien stavebných materiálov, ich nedostatok a (ne)kvalita a v neposlednom rade, aj vojnový konflikt na Ukrajine, ovplyvňujú celé cestné staviteľstvo. Dôležité je prehodnotiť  stratégiu plánovania, prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry, ako aj priorizáciu projektov. V oblasti materiálového a technologického rozvoja musíme hľadať také riešenia, ktoré zabezpečia požadovanú kvalitu stavebného diela. To je bezprostredne podmienené aj fungujúcim systémom legislatívno-právnych a technických predpisov a ďalších súvisiacich činností.

Veríme, že v rámci podujatia vytvoríme priestor na odbornú diskusiu o aktuálnych problémoch a výzvach, ktoré nám súčasná doba priniesla.

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

ODBORNÉ TÉMY SEMINÁRA

T1 Aktuálne problémy v procese prípravy, výstavby a prevádzky cestnej infraštruktúry

Ceny a nedostatok stavebných materiálov. Predprojektová príprava a projektová dokumentácia. Legislatíva. Plánovanie rehabilitácie vozoviek.

T2 Konštrukcie, materiály a technológie

Kvalita – nekvalita cestných stavebných materiálov. Materiály a technologické trendy. Recyklácia a opätovné použitie materiálov. Skúšobníctvo a kontrola kvality. Technológie na obnovu cestnej siete.

T3 XXVII. Svetový cestný kongres v Prahe 2023

Informácie o pripravovanom podujatí

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Predbežná prihláška na účasť a príspevok: 30.5.2022

Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku: 30.6.2022

Zadanie úplného textu príspevku: 30.9.2022

Uzávierka predbežných prihlášok: 30.9.2022

 

Bližšie informácie o podujatí,nájdete na web-stránke organizačného garanta Kongres STUDIO, spol. s r.o.

1. informácia TU pripravujeme

 

* XXVI. Seminár Ivana POLIAČKA s medzinárodnou účasťou 

29.9. 2021, Bratislava, Hotel BRATISLAVA****

Dňa 29. 9. 2021 sa uskutočnil 26. ročník seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Podujatie organizované Katedrou dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Slovenskou cestnou spoločnosťou a spoločnosťou Kongres STUDIO, spol. s r. o. má svoje stabilné miesto v kalendári odborných podujatí druhej polovice roka. Vzhľadom k nepredvídateľnej situácii so šírením korona vírusu sa odborní garanti rozhodli pre posun štandardného novembrového termínu na koniec septembra, čo umožnilo zorganizovať seminár prezenčne a aj formou online účasti. Záštitu nad seminárom prevzali Ministerstvo dopravy a výstavby SR a prof. Ing, Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty.

Podnetom pre voľbu hlavnej témy „Výstavba cestnej infraštruktúry„ boli aj dôležité dokumenty pripravené a publikované v roku 2020, napr. dokument Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry (MDV SR).

Do odborných tém seminára sa prihlásilo viac ako 20 príspevkov zo Slovenska a Českej republiky, do programu bolo vybraných 14. V  téme „Program výstavby cestnej infraštruktúry“ prednášajúci informovali o eurofondoch v cestnej doprave, perspektíve a prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry, aj z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja, digitalizácie a zefektívnenia procesu výstavby dopravnej infraštruktúry použitím BIM technológií. Rozsiahlu diskusiu podnietila prednáška o prebiehajúcej revízii noriem STN pre projektovanie ciest a diaľnic.

V odbornej téme „Technický rozvoj“ odzneli prezentácie z výstavby konkrétnych projektov diaľnice D3 a rýchlostnej cesty R4, z rekonštrukcie ciest I/18 a I/21 s použitím výstužných prvkov; o technológiách pre obsluhu a monitorovanie premávky v tunely Prešov a polymérnych povlakoch na vybavenosti komunikácií. Pre skvalitnenie riešenia problematiky hospodárenia s vozovkami bol prezentovaný výpočtový program na hodnotenie dlhodobo sledovaných úsekov vozoviek na Slovensku. V oblasti laboratórneho skúšania bolo zameranie na recykláciu, úpravu asfaltového spojiva a asfaltových zmesí.

Ďakujeme partnerom a účastníkom podujatia za ich priazeň a podporu a tešíme sa na stretnutie na XXVII. seminári Ivana Poliačka v roku 2022.

Bližšie informácie o podujatí,nájdete na web-stránke organizačného garanta Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Pozvánka TU

Prihláška TU 

 

* Medzinárodná konferencia LETISKOVÉ VOZOVKY 2021     

31.5. 2021, Bratislava, Hotel BRATISLAVA****

Koncom mája tohto roku sa konal 5. ročník medzinárodnej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa podarilo podujatie zorganizovať a v obmedzenom množstve sa ho mohli zúčastniť odborníci aj prezenčnou formou. Viacerí, predovšetkým zahraniční účastníci, boli prihlásení v online priestore. 

Cieľom bolo osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na web-stránke organizačného garanta Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Témy konferencie

REKONŠTRUKCIE POHYBOVÝCH PLÔCH LETÍSK

 Diagnostika vozoviek na PPL

 • Zariadenia, metódy meraní (automatizácia)
 • Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti vozoviek
 • Metóda ACN/PCN a nové metódy

 Obnova a rekonštrukcie vozoviek PPL

 • Zvýšenie únosnosti konštrukcií na PPL
 • Obnova povrchových vlastnosti CB krytov
 • Materiály a technológie pri rekonštrukcií PPL

Pozvánka TU

Prihláška TU

.

 

 

* Online prednáška z praxe:

   SÚČASNÉ PRÁVNE A TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ VÝROBKY    

Predmet Posudzovanie kvality dopravných stavieb určený pre 2. ročník inžinierskeho štúdia študijného programu NKS-DOS sa zameriava na získavanie znalostí a vedomostí o metódach zabezpečovania kvality v dopravnom staviteľstve a na rozšírenie vedomostí aj v oblasti experimentálneho overovania cestných stavebných materiálov a technológií. Okrem štandardnej výučby formou prednášok a cvičení, či už vo forme zadaní alebo praktických cvičení v laboratóriu, býva zvykom obohatiť pedagogický proces aj o poznatky z praxe a ponúknuť priestor odborníkom. Každoročne realizovaná exkurzia do priestorov niektorého z akreditovaných laboratórií, na obaľovaciu súpravu asfaltových zmesí a betonáreň nebola v tomto školskom roku stále možná, preto sme boli radi, že pozvanie na prednášku pre študentov v online priestore prijala pani Ing. Daša Kozáková, námestníčka pre certifikáciu v spoločnosti TSÚS, n. o. (Technický a skúšobný ústav stavebný), Bratislava.

V prednáške na tému „Súčasné právne a technické požiadavky na stavebné výrobky“, ktorá odznela 29.4.2021, sa študenti bližšie oboznámili s oblasťami:

 • základné právne predpisy, ako je napr. Zákon č. 133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • druhy noriem a harmonizácia slovenských technických noriem s európskymi normami;
 • druhy skúšok v stavebníctve v súlade s STN 73 2031,
 • povinnosti výrobcov pred zavedením ich stavebných výrobkov na trh – systém posudzovania parametrov;
 • podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh;
 • požiadavky na stavebné výrobky pred výberovým konaním a 
 • kontrola stavebných výrobkov pri vyhodnotení výberového konania a pri realizácii stavieb.

Prednáška poskytla študentom možnosť skĺbiť teoretické základy s poznatkami z praxe, ktoré môžu následne uplatniť aj vo svojom budúcom zamestnaní. 

 

* Nová knižná publikácia DOPRAVA A URBANIZMUS - Dostupnosť v meste   

   Tibor Schlosser a kol. 

Milé študentky, milí študenti,

vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Katedra dopravných stavieb pripravila v roku 2020 pre širokú verejnosť publikáciu, ktorej cieľom je predostrieť spojený obraz pri riešení problematiky územia a dopravy na nej. Spája činnosti dopravy a urbanizmu a snaží sa ich definovať cez dostupnosť ľudí na území alebo dostupnosť územia pre ľudí. Publikácia v rámci dopravy a urbanizmu upriamuje pozornosť na malý prvok, ktorý vo svete už niekoľko desaťročí rezonuje a stále výraznejšie „vytvára problémy“ pre menej skúsených stratégov, ktorí ovplyvňujú rozvoj urbanizovaného územia, či už malej zóny, obce či regiónu, alebo aj štátu. Autori predkladajú analýzu základnej nevyhnutnosti na území, kde už pri územnom plánovaní treba komplexne riešiť územné nároky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie spolu s dopravnými a prepravnými požiadavkami ľudí. Potreby ľudí treba poznať v dostatočných detailoch. Inak „zmrzačíme“ svoje mestá na niekoľko generácií. Každé územie aj keď rieši z hľadiska zóny len bodový problém zastaveného územia či tvorbu veľkých zmien usporiadania a funkcií, jeho detaily nemožno riešiť bez dostatočne podrobných súvislostí vytvárajúce prepravné vzťahy ľudí na riešenom území s rôznymi zdrojmi a cieľmi s ich premietnutím na dopravné požiadavky. A pritom by sme mali vedieť povedať ako zasiahneme našimi zmenami susedov – susedné zóny či mestské časti, ale aj obce. Viac

Monografia poslúži študentom na prehĺbenie si poznatkov v oblasti územného plánovania, dopravného inžinierstva, prognózy a projektovania v intenciách udržateľnej mobility. Publikácia nájde uplatnenie na Stavebnej fakulte STU pri predmetoch, ktoré zabezpečuje Katedra dopravných stavieb:

 • Dopravné systémy v území
 • Dopravné staviteľstvo
 • Mestské komunikácie
 • Dopravné plánovanie a Dopravné prognózovanie
 • Urbanizmus a územné plánovanie
 • Ekológia mestských sídiel a dopravný urbanizmus.

Určite si publikácia nájde študentov na sesterských technických univerzitách na Slovensku a v Česku.

Súčasne publikácia môže osloviť aj odborníkov a zamestnancov mestských a miestnych úradov našich obcí a z nej čerpať spôsoby ako pripraviť a zhodnotiť komplexne vlastné stabilizované čo rozvíjajúce sa zóny.

Knihu si bude možno objednať cez Združenie Inteligentné dopravné systémy Slovensko na adrese info@dotis.sk a potom vyzdvihnúť priamo na našej Katedre dopravných stavieb prípadne zaslať poštou.

Inak publikácia bude prístupná aj cez internetové kníhkupectvá Martinus a Panta Rhei ako v predajni JAGA na našej fakulte

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

 

* Ocenenie UNIZA učebnica roka 2020 CEMENTOBETÓNOVÉ VOZOVKY A SPEVNENIA DOPRAVNÝCH PLÔCH

M. Decký - A. Zuzulová a kol. 

V decembri 2020 bolo rektorom Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD., udelené autorom (vrátane Ing. A. Zuzulovej, PhD.) publikácie Ocenenie za rok 2020 v kategórii: Publikačná činnosť "vysokoškolská učebnica".

Druhé prepracované vydanie učebnice Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch je určené najmä poslucháčom študijných programov z oblasti inžinierskych stavieb. Publikácia okrem svojho primárneho edukačného zamerania má ambíciu byť využiteľnou odbornou verejnosťou pri navrhovaní cementobetónových (CB) vozoviek so zohľadnením najnovších vedeckých poznatkov. Z tohto dôvodu boli do tohto vydania zaradené kapitoly 6 a 7 Navrhovanie a posudzovanie CB vozoviek, 9 Inovatívne kompozitné materiály vozoviek a 11 Building Information Modeling v dopravných stavbách renomovaných odborníkov z praxe. Autori pri písaní tejto učebnice vychádzali z nimi dlhodobo presadzovanej výskumnej a edukačnej premisy a to že, vozovky majú byť navrhnuté, postavené, spravované, udržiavané, recyklované, likvidované za primeranú cenu, v primeranej kvalite, rešpektujúc relevantné požiadavky užívateľov, obyvateľov ich okolia a zásady trvalo udržateľného rozvoja počas celého životného cyklu. Učebnica je písaná v plnej kompatibilite s ustanoveniami cestného zákona uvádzajúceho, že navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných STN, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu. Autori do knihy zapracovali súvzťažné výsledky ich dlhoročných výskumných aktivít umožňujúcich ekonomickú a environmentálnu optimalizáciu konštrukcií CB vozoviek a spevnení dopravných plôch.

STARŠIE AKTIVITY KATEDRY

* JUBILEJNÝ XXV. SEMINÁR IVANA POLIAČKA 2020 s medzinárodnou účasťou

Cestné staviteľstvo. Súčasnosť a perspektívy

20.11.2020                                                

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

V roku 1996 pripravila Katedra dopravných stavieb v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborný seminár so zámerom pripomenúť prácu významného pedagóga a výskumného pracovníka Ing. Ivana Poliačka, CSc.. Jedným zo záverov seminára bol návrh na pokračovanie organizovania tohto podujatia. 

Príprava XXV. Seminára Ivana Poliačka sa začala veľmi skoro a to aj vzhľadom na to, že je to jubilejný seminár. Starostlivá príprava seminára v roku 2015 s veľmi zaujímavou a aktuálnou témou o trvalo udržateľnom rozvoji cestného staviteľstva bola vzorom postupu. Odborní garanti hodnotili návrhy na odborné zameranie seminára, pričom tieto jednoznačne smerovali k obsahu s názvom


CESTNÉ STAVITEĽSTVO – SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY


Prvá informácia o konaní seminára a výzva na prihlásenie príspevkov bola publikovaná na jar 2020. Tá však priniesla aj informácie, ktoré opisovali postupujúcu pandémiu vírusu COVID-19. Podmienky pre konanie seminára a súvisiace opatrenia sa veľmi často menili. A prišla aj druhá „vlna“ pandémie. Odborní garanti a organizačný garant sa začiatkom októbra rozhodli, že s podporou partnerov vydajú v termíne jubilejného seminára s dátumom 20. november 2020 zborník odborných príspevkov k štyrom témam, ako aj Pamätný list, ktorý pripomenie jubilejný XXV. seminár konaný na počesť významného pedagóga a vedeckého pracovníka Stavebnej fakulty STU a funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti. 
Bratislava, november 2020 Prípravný výbor seminára

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

* SEMINÁR IVANA POLIAČKA 2019 s medzinárodnou účasťou

Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie

20.-23.11.2019

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

V roku 2008 sa uskutočnil XIII. Seminár Ivana Poliačka, ktorého cieľom bolo všeobecne poukázať na vplyv klimatických podmienok na cestné staviteľstvo a upozorniť na ich očakávané zmeny na území Slovenska ovplyvňovaného oceánickou a kontinentálnou klímou. Seminár, na ktorom boli prezentované veľmi cenné informácie klimatológa, ako aj poznatky o prejavoch klimatických podmienok na vlastnosti a správanie sa vozoviek, bol hodnotený veľmi pozitívne. Pokračujúce merania klimatických charakteristík potvrdzujú stále výraznejšie prejavy otepľovania a aj cestné staviteľstvo musí na túto zmenu (a očakávanú zmenu) klimatických podmienok reagovať. Aktuálnosť XXIV. seminára zameraného na vplyv účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie je podporená aj v strategických témach tohtoročného Svetového cestného kongresu WRA (AIPCR). Prednášky na uvedené odborné témy sú zaradené do jednotlivých blokov v rámci programu seminára.

Bližšie informácie nájdete TU

Pozvánka s programom TU

Prihláška TU      

* Propagácia stavebnej fakulty na podujatí DNI KARIÉRNEHO PORADENSTVA

V priestoroch Múzea dopravy v Bratislave sa 25. júna 2019 uskutočnilo podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU. Cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a o prácu v oblasti dopravy, ktorá je odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia. Pripravený bol aj bohatý sprievodný program. Okrem Bratislavy sa podujatie uskutočnilo aj v Košiciach (4.-5.5.2019), Vrútkach (16.5.2019) a v Trnave (3.10.2019).

Na účasť na podujatí bola už tretí rok po sebe oslovená aj Stavebná fakulta, zastúpená Katedrou dopravných stavieb. V stánku fakulty mohli záujemci získali informácie o možnostiach štúdia po skončení strednej školy, o študijných odboroch, výskume, aktivitách, možnostiach aktívneho zapojenia sa v rámci rôznych výskumných projektov, účasti na konferenciách a zaujímavých exkurziách prepájajúcich teóriu a prax. Záujemcom boli k dispozícii aj prezentačné predmety, informujúce o jednotlivých študijných odboroch a nápomocné pri orientácii v štúdiu, bývaní a ďalších aktivitách na Stavebnej fakulte. Mladí študenti mali mnoho otázok a dúfame, že sa s viacerými z nich o pár rokov stretneme na pôde Stavebnej fakulty.

Bližšie informácie nájdete na web stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR Dni kariérneho poradenstva.

* SEMINÁR IVANA POLIAČKA 2018 s medzinárodnou účasťou 

Zameranie a odborné témy v poradí už XXIII. Seminára Ivana POLIAČKA sú o cestnej infraštruktúre, o jej plánovaní a tiež o jej realizácii – teda o cestnom staviteľstve v náročných podmienkach. Cestná a diaľničná sieť v dobre fungujúcej spoločnosti má veľký význam a vplyv na výkonnosť ekonomiky. Na Slovensku preberá cestná infraštruktúra veľký podiel všetkých dopravných výkonov. Výzva na účasť a príspevky mala u odborníkov veľký ohlas, ale veľká časť príspevkov sa týkala inovácií a nových technológií v cestnom staviteľstve. Je to pochopiteľné, pretože v súčasnosti sa rozširujú požiadavky na cestné stavebné materiály, technológie, ochranu životného prostredia, úsporu energií a opätovné použitie materiálov. Avšak v programe seminára na úvod nemôžu chýbať základné témy o cestnej infraštruktúre v konfrontácii s požiadavkami na cestnú dopravu, o úlohe dopravného inžinierstva a o význame dopravného modelu. Prednášky na uvedené odborné témy sú zaradené do jednotlivých blokov v rámci programu seminára.

Bližšie informácie nájdete TU.

* Medzinárodná konferencia LETISKOVÉ VOZOVKY 2018

LV 18_1. info

Opäť po dvoch rokoch si Vás dovoľujeme pozvať na už 4. ročník odbornej medzinárodnej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. Aktuálnymi témami chceme osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Na konferencii bude vyčlenený priestor aj pre firmy, ktoré budú mať záujem o propagáciu svojich projektov alebo produktov prostredníctvom výstavky alebo v bloku firemných prezentácií. Veríme, že témy konferencie zaujmú všetkých zainteresovaných a budeme sa tešiť na spoločné stretnutie s Vami v krásnom prostredí Vysokých Tatier.

Bližšie informácie o konferencii nájdete TU

* ELEKTROMOBILITA A DOPRAVA 2018

Seminár, ktorého cieľom je oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov a ostatných záujemcov pôsobiacich v oblasti Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie s najnovšími poznatkami a trendami pri využití elektromobility a jej dopadmi na územno- a dopravno-plánovaciu prax. Bližšie informácie TU.

* Účasť študentov na workshopeCITY AND TRAFFIC 2017 v Belehrade

City and Traffic workshop 2017

V termíne 10.-14.7.2017 sa na Fakulte dopravy a dopravného inžinierstva, Univerzity v Belehrade (Srbsko) konal po prvýkrát študentský workshop City and Traffic. Ten sa koná pravidelne od roku 1996 a Slovenská republika ho usporiadala v rokoch 1997, 2001 a 2013. Tento rok sa zúčastnili študenti zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Poľska, Litvy, Česka, Slovinska, Nemecka a Srbska.

Workshop sa zaoberal špecifickými problémami mestskej dopravy v meste Belehrad. Tímy reprezentujúce každú krajinu pozostávali z učiteľa a piatich študentov, ktorí pracovali v zmiešaných tímoch. Týmto spôsobom, okrem podpory spolupráce medzinárodných študentov a výskumných inštitúcií, workshop prispieva k výmene odborných skúseností v oblasti dopravného inžinierstva a interkultúrnej výmeny.

Viac informácií na cityandtraffic.rs a city and traffic 2017

* Spoluúčasť na príprave medzinárodnej konferencie o verejnej a osobnej doprave VOD 2017

VOD 2017

Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave VOD, ktorá sa už tradične koná v októbri v Bratislave, má už svoju históriu, tradíciu aj poslanie. Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, zo štátnej správy, samosprávy, ako aj z výskumných inštitúcií a z prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v tejto oblasti. Aktuálne tematické okruhy, rovnako ako v minulých rokoch, poskytujú príležitosť na prezentáciu poznatkov a skúseností z praxe a zameriavajú sa na hľadanie riešení, ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná, ale aj nemotorová doprava, prispieť k udržateľnej mobilite v mestách a regiónoch.

Termín konferencie: 23.-24.10.2017

Miesto konania: Bratislava, Hotel Chopin***

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU

* XXII. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou        

  "OBNOVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ"IP 2017_1. info

Pripravovaný seminár má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných cestných stavebných materiáloch a nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Termín seminára: 14.-16.11.2017

Miesto konania: Hotel Grand, Jasná, Nízke Tatry

1. informácia TU

Predbežná prihláška TU

 

* NÁVŠTEVA Z TECHNICKEJ UNIVERZITY Z HONG KONGU

Navsteva u dekana

 

Dňa 25. apríla 2017 sme na našej Stavebnej fakulte STU prijali návštevu profesora pp. Kwok L. Tsui a docenta Kwai-Sang Chin zo City University of Hong Kong. Na základe ich požiadavky predpokladanej spolupráce s Katedrou systémového inžinierstva a manažmentu, Centra pre inžinierstvo informačných systémov tejto univerzity (vo svetovom rankingu je na 55. mieste), oslovili v tomto zmysle Katedru dopravných stavieb SvF STU. pokračovanie

 

* EXKURZIE v letnom semestri 2016/2017 kliknite TU!

Letisk MRS 2017

* NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV Z FÍNSKA

Spolocna fotografia

 

Dňa 4.4.2017 navštívilo našu fakultu 24 študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a štyria učitelia z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna, Fínsko. Záujem o našu fakultu prejavili už koncom januára. Chceli sa dozvedieť viac o forme a možnosti štúdia aj praxe na fakulte. Zaujímala ich predovšetkým oblasť bezpečnosti a plánovania v dopravnom inžinierstve, aj oblasť laboratórneho overovania vlastností cestných stavebných materiálov a diagnostiky vozoviek. pokračovanie

    

* ÚSPECH ŠTUDENTOV NKS-DOS NA KONFERENCII FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY

Nemec_Bors_Ocenenie FKD 2017

 

Študenti 2. ročníka študijného programu NKS-DOS, ktorí majú diplomové práce na Katedre dopravných stavieb sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie Fórum Koľajovej dopravy (http://www.fkd.sk/sk/), ktorá sa konala 14.-15.3.2017 v Bratislave. V rámci programu konferencie bola aj prehliadka študentských prác troch technických univerzít na Slovensku. Naši študenti sa prezentovali prácami, v rámci svojich diplomových prác. S vlastnými postermi sa zúčatnili študenti: Bc. Enikö Pomichal, Bc. Matej Koštial, Bc.  Tomáš Jančár, Bc. Matúš Borš a Bc. Norbert Nemec. Ocenenie získali práce M. Koštiaľa a kolektívu M. Borš a N. Nemec. (foto). Súčasne študenti vypracovali aj odborný príspevok pod dohľadom p. Tibora Schlossera, ktorý bol prednášaný v rámci programu konferencie.