Prejsť na obsah
Katedra geodézie

  Logo IPG 2019
   

8:30 – 9:00     Registrácia

9:00 – 9:10     Otvorenie konferencie

9:10 – 10:45 1.tematický blok:

GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Predsedajúci: Peter KYRINOVIČ, Dušan FERIANC

 

BRUNČÁK, P. – KRAVJANSKÁ, I., Pamiatkový úrad SR

   Digitalizácia a dokumentovanie pamiatkového fondu Slovenskej republiky

MATOUŠKOVÁ, R. – NÝVLT, J., Magistrát h. mesta SR Bratislavy

   Digitálna technická mapa hlavného mesta SR Bratislavy a geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

DEKAN, T. – SMOLÍK, K., GKÚ Bratislava

   Mapové podklady, produkty a služby poskytované rezortom geodézie, kartografie a katastra SR

    

10:45 – 11:00 Prestávka

 

11:00 – 13:00  2.tematický blok:

MOŽNOSTI VYUŽITIA RPAS FOTOGRAMETRIE PRI VÝKONE GaK ČINNOSTÍ A ICH LEGISLATÍVNY RÁMEC

Predsedajúci: Štefan LUKÁČ, Ján ERDÉLYI

 

FRAŠTIA, M. – MARČIŠ, M., Stavebná fakulta STU v Bratislave

   RPAS mapovanie na Slovensku – problémy a východiská.

JUROVIC, M., Dopravný úrad

   Pravidlá lietania s UAV pri geodetických činnostiach.

HIADLOVSKÝ, P., Ministerstvo obrany SR

   Pôsobnosť Ministerstva obrany SR v oblasti LMS.

DUDÁŠ, J., UAVAS - Slovenská asociácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov

   Legislatíva regulujúca používanie bezpilotných prostriedkov na území SR.

PINDROCH, V., Národný bezpečnostný úrad

   Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností.

 

13:00 – 14:00             Obed

 

14:00 – 15:30  3.tematický blok:

ČINNOSTI GEODETA V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE

Predsedajúci: Alojz KOPÁČIK, Dušan FERIANC

  

KYRINOVIČ, P., Stavebná fakulta STU v Bratislave

   Vybrané geodetické činností v investičnej výstavbe.

RAŠKOVIČ, V., Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

   Koncepcia nového ponímania stavieb v katastri nehnuteľností a návrh technológie na realizáciu.

   

Moderovaná diskusia na tému GaK činností v investičnej výstavbe.

   

15:30  Ukončenie konferencie