Prejsť na obsah
Katedra geodézie

  Logo IPG 2021
 

Aktualizované: 04.10.2021 

8:30 – 9:00     Registrácia a online prihlasovanie účastníkov 

9:00 – 9:30     Otvorenie konferencie

9:30 – 11:15 1.tematický blok: Legislatívne úlohy zákonné

LEITMANOVÁ, K. – POLDAUFOVÁ, O., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

  Aktuálne legislatívne úlohy rezortu ÚGKK SR

HARDOŠ, J. – POLDAUFOVÁ, O., Komora geodetov a kartografov
a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

  Zákon o Komore geodetov a kartografov

Diskusia

    

11:15 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00    1. tematický blok: Legislatívne úlohy zákonné

KOPÁČIK, A., Stavebná fakulta STU v Bratislave

  Informácia o príprave zákona o územnom plánovaní a zákona o stavebnom poriadku

Diskusia

 

13:00 – 14:00 Prestávka

14:00 – 16:00  2. tematický blok: Návrhy vnútorných predpisov KGK

KOPÁČIK, A. – HARDOŠ, J.

  Stanovy KGK a Štatút predstavenstva KGK

REPÁŇ, P. – HUDEC, M.

  Rokovací poriadok VZ KGK a Volebný poriadok KGK

VÁZAL, V. – KOPÁČIK, A.

  Štatút dozornej rady KGK

JACKO, M. – HUDEC, M.

  Disciplinárny poriadok KGK

LUKÁČ, Š. – KOPÁČIK, A

  Skúšobný a autorizačný poriadok KGK

Diskusia

16:00 – 16:15  Ukončenie konferencie