Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa praktické skúsenosti z aplikácie vedomostí z architektonických, teoretických a technických poznatkov v samostatnom architektonickom a konštrukčnom návrhu náročných verejných budov s veľkým rozpätím. Bude vedieť uplatniť nové stavebné materiály a inovatívne technológie v projektovaní budov. Študent bude schopný spracovať komplexnú projektovú dokumentáciu stavby.

Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie časti projektovej dokumentácie na úrovni projektu pre stavebné povolenie, časti projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.
Vypracovanie vybraných konštrukčných podrobností -- detailov.
Stavebnofyzikálna analýza budovy ako celku (potreba energie na vykurovanie, stabilita vnútorného prostredia v letnom období, ....).
Fyzikálna analýza architektonických konštrukcií, vrátane posúdenia vybraných konštrukčných uzlov na kritické povrchové teploty (na vznik plesní).
Dimenzovanie vybraných základných prvkov nosnej sústavy riešeného objektu.
Projektové riešenie zadaných technických zariadení budov.
Kompletizácia projektovej dokumentácie.

 

foto