Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa základy teórie a konštrukčnej tvorby budov charakterizovaných cieľavedomým šetrením energie. Oboznámi sa s využívaní ekologicky čistých alternatívnych zdrojov energie. Pochopí princípy rozvoja tejto teórie v zdôvodnenej systémovej väzbe budova – klíma – energia. Získa prehľad o modernom software pre predikciu a výpočet energetickej spotreby budov. Získa schopnosť navrhovať i kvantifikovať budovy vo vzťahu k racionálnemu využívaniu energie v tvorbe ekologického architektonického prostredia.

Stručná osnova predmetu:
• Energia, spoločnosť, ľudské sídla a budova. Súčasná legislatíva tepelnej ochrany budov v štátoch strednej Európy. Základná klasifikácia budov z hľadiska potreby energie na vykurovanie.
• Zdroje energie -- súčasné, perspektívne a alternatívne
• Energetická hospodárnosť budov -- energetická certifikácia budov v SR
• Ekologická, energeticky efektívna tepelná ochrana budov v systémovej väzbe budova -- klíma -- energia. Základné prvky systému budova -- klíma -- energia.
• Procesy prenosu tepla v budove za nestacionárnych podmienok. Dostupnosť slnečného žiarenia a budova. Metódy pre predurčovanie a výpočet energetickej spotreby budov.
• Teória nízkoenergetického domu. Klasifikácia faktorov ovplyvňujúcich ročnú energetickú potrebu budovy. Sklo a sklené systémy budov. Zásady navrhovania sklených priestorov -- vstup do fyzikálnej teórie medzipriestorov
• Teória solárneho domu. Základná klasifikácia solárnych systémov. Pasívne solárne systémy. Pasívne chladenie.
• Vývoj techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť. Zelená a udržateľná budova.
• Štruktúra projektovej stratégie pre zelenú budovu.

 

 foto