Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Cieľom predmetu je overenie schopnosti študenta samostatne riešiť aj náročné problémy z oblasti architektonického a konštrukčného navrhovania budov. Diplomová práca overuje schopnosť naštudovať, analyzovať a syntetizovať zadanú problematiku a výsledky tvorivo uplatniť. Dôraz sa kladie na odbornú správnosť aj schopnosť verbálnej prezentácie.

Stručná osnova predmetu:
Záverečná práca: vypracovanie a obhajoba architektonicko-konštrukčného projektu budovy a jej stavebnofyzikálne analýzy. Zadané môžu byť stavby s trvalým alebo prechodným charakterom ubytovania, predovšetkým však náročnejšie nebytové budovy.
Projektová dokumentácia sa spracováva na úrovni realizačného projektu stavby. Súčasťou záverečnej práce sú vybrané architektonicko-konštrukčné detaily a predbežný statický návrh nosnej konštrukcie a tiež štúdie zamerané na hodnotenie pohodových parametrov vnútorného prostredia, energetickej efektívnosť, tepelnotechnických parametrov stavebných konštrukcií a sústav, udržateľnosť tvorby stavebného prostredia a pod.