Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Študent získa znalosti z problematiky KPS. Osvojí si princípy a zásady konštrukcií systémov budov a vzájomného pôsobenia ich konštrukčných prvkov. Na základe poznania geológie získa znalosti z oblasti interakcie budova – podložie. Študent nadobudne vedomosti o princípoch zakladania vo vzťahu k podložiu a nosného konštrukčného systému.
 
Stručná osnova predmetu:
Stavebný zákon - účastníci výstavby , projektová dokumentácia stavby, požiadavky na budovy.
Terminológia budovy.
Modulová koordinácia.
Stenové a stĺpové konštrukčné systémy jedno a viacpodlažných budov. Konštrukčné systémy halových stavieb. Dilatácie konštrukčných systémov.
Interakcia budovy a podložia. Inžiniersko-geologický prieskum. Triedy zemín, mechanické a fyzikálne vlastnosti zemín.
Vytýčenie stavby a zemné práce.
Základové konštrukcie pre plošné a hĺbkové zakladanie.
  foto