Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na navrhovanie a riešenie strešných konštrukcií budov a funkčného riešenia priestoru obytného podkrovia. Ďalej sa študenti oboznámia s technikou konštrukcií zastrešenia budov a naučia sa základné typy striech s riešením skladieb strešného plášťa, s fyzikálnou podstatou a konštrukčnými zásadami. Ďalej budú vedení k správnemu princípu riešenia podrobnosti striech, t.j. riešenie detailov, ktoré budú môcť resp. budú nútení uplatňovať aj v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Základná funkcia strešnej konštrukcie budov. Rozdelenie striech budov. Rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú návrh striech. Strechy účelové (terasy, vegetačné strechy, parkoviská áut a pod.) a bez ďalšieho využitia. Prehľad riešenia striech vo svete s ich historickým vývojom.
Jednoplášťové a dvojplášťové ploché strechy. Skladby strešných plášťov plochých striech (jednoplášťová s parozábranou, parkovisko áut, kontaktné strechy, dvojplášťová rekuperačná, atď.) materiálová základňa jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Návrh konštrukčných detailov súvisiacich s plochými strechami.
Šikmé a strmé strechy. Krovy väznicovej a hambálkovej sústavy. Roštové, nosníkové a väzníkové rámové sústavy. Ľahký strešný plášť pre väzníkové sústavy a materiálová základňa pre nosné prvky strechy.
Krytiny a doplnkové konštrukcie súvisiace so zastrešením šikmých a strmých striech. Rozdelenie krytín a tvorba ich jednotlivých vrstiev.
Strešný plášť šikmých striech obytného podkrovia ( jednoplášťové, dvojplášťové a trojplášťové).
Stredné a veľkorozponové konštrukcie zastrešenia. Rovinné a priestorové nosné konštrukcie. Konštrukcie zastrešenie pomocou škrupín, lomeníc a materiálová základňa pre tieto konštrukcie. Riešenie strešného plášťa. Lanové a pneumatické strešné konštrukcie.
 
foto