Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Absolvovaním predmetu získa študent vedomosti o vývoji, funkčných požiadavkách, materiálovom a konštrukčnom riešení obvodových plášťov budov a ich charakteristických detailov. Študent nadobudne komplexný pohľad na otvorové výplne,(okná, vchodové dvere, zasklené steny), na ich historický vývoj, materiálovú bázu a funkčné požiadavky a pochopí vzťah obvodových plášťov a otvorových konštrukcií. Konštrukčná tvorba obvodových plášťov a otvorových výplní vychádza z najnovších poznatkov teoreticko-experimentálnej analýzy so zreteľom na šetrenie energie a kvalitu vnútorného prostredia. Získané vedomosti môžu študenti plne využiť v rámci ateliérových tvorieb a v záverečnej práci bakalárskeho štúdia.

Stručná osnova predmetu:
Obvodový plášť ako súčasť obalovej konštrukcie budovy, funkčné a normové požiadavky, materiálová báza, vývoj, vzťah nosného systému objektu.
Obvodový plášť na báze ľahkej prefabrikácie, požiadavky, zásady návrhu, spôsoby prerušenia tepelných mostov.
Návrh stykov ľahkého obvodového plášťa z hľadiska požiadaviek aerodynamiky a hydrodynamiky budov, z hľadiska stavebnej tepelnej techniky a akustiky budov.
Konštrukcie obvodových plášťov na materiálovej báze dreva, zásady návrhu.
Okenné výplňové konštrukcie, terminológia, požiadavky, funkčný model okna, materiálová báza.
Sklené systémy, konštrukcia dvojskla, trojskla, fyzikálno-technické vlastnosti.
Styk otvorových konštrukcií s obvodovou stenou, detaily osadenia a ukotvenia.
Zasklené steny ako veľkoplošný transparentný systém, ich funkcia, požiadavky, materiálová báza.
Zimné záhrady, energetický koncept.
Dvere, architektonické a typologické vlastnosti, fyzikálno-technické požiadavky, materiálová báza, konštrukčné detaily.

foto