Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Počítačová grafika a vizualizácie I

Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom orientáciu v modernom spôsobe využívania výpočtovej techniky – v interaktívnej počítačovej grafike. Po absolvovaní tohto predmetu poslucháči získajú vedomosti o systémoch počítačovej grafiky, o ich vlastnostiach, použití a o ich ďalšom vývoji. V rámci cvičení ide o osvojenie základných metodických postupov pri spracovaní projektovej dokumentácie projektu pomocou vybraného 3D CAD programu.

Stručná osnova predmetu:
Projektovanie stavieb z hľadiska použitia výpočtovej techniky, cieľ, doterajší vývoj, hlavné princípy a formy využívania výpočtovej techniky, upresnenie terminologických pojmov.
Počítačová grafika, vývoj, rozdelenie, trendy.
CAD systémy – všeobecné, špecializované. História, charakteristika, oblasti použitia, výhody - nevýhody, princípy práce.
Trojrozmerné modelovanie - druhy trojrozmerných modelov, princípy práce.
Vizualizácie - história, charakteristika, rozdelenie programov, princípy práce.
ďalšie perspektívy vývoja v uplatňovaní výpočtovej techniky a počítačovej grafiky v projektovaní pozemných stavieb (animácie, virtuálna realita).

Počítačová grafika a vizualizácie II

Nadväzuje na predmet I-PGV1. Cieľom je detailnejšie oboznámiť poslucháčov s najnovšími poznatkami v oblasti počítačovej grafiky so zameraním na stavebníctvo a architektúru s použitím vybraného BIM programu a vybraného vizualizačného programu.

BIM – (Building Information Modeling) - charakteristika a princípy:
systémová správa informácií: stratégia implementácie, toky informácií, interoperatibilita,
nástroje automatizovaného projektovania, riadenia projektov,
vizualizácie, animácie, virtuálna realita,
spracovanie a prezentácia informácií: multimédiá, publikovanie, cloud, bezpečnosť.