Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Predmet rieši situovanie budov vzhľadom na hluk v exteriéri (hlukové štúdie). Základné fyzikálne parametre, ktoré definujú zvuk, hluk v exteriéri a interiéri budov a denného osvetlenia. Základné hygienické a normatívne požiadavky z hľadiska hluku a denného osvetlenia. Situovanie budov vzhľadom na hluk v exteriéri.  Návrh a posudzovanie vnútorných deliacich konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie. Teoretické metódy výpočtu predpokladaných hladín hluku v exteriéri a interiéri budov. Dimenzovanie obvodového plášťa budov na dopravný hluk. Návrh vnútorných uzavretých priestorov z hľadiska priestorovej akustiky. Spôsoby znižovania hluku v exteriéri a interiéri budov a návrh stavebno-konštrukčných protihlukových úprav. Hodnotenie a posudzovanie vnútorných priestorov z hľadiska denného osvetlenia. Insolácia budov, spôsob hodnotenia a návrh opatrení. 

Stručná osnova predmetu:
Základné fyzikálne parametre, ktoré definujú zvuk, hluk v exteriéri a interiéri budov
 Základné metódy návrhu a posudzovania vnútorných stavebných konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie a dimenzovanie obvodových plášťov budov na dopravný hluk
 Metódy výpočtu dopravného hluku, hodnotenie a návrh stavebno-konštrukčných opatrení
 Návrh uzavretých priestorov z hľadiska priestorovej akustiky, dobrej akustickosti, zrozumiteľnosti a ich hodnotenie
 Denné osvetlenie a metódy posudzovania
 Insolácia budov a metódy posudzovania

foto