Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Aktuálne projekty | Ukončené projekty

VEGA 1/0680/20

Klimaticky adaptívne prístupy integrované v energeticky efektívnych stavebných komponentoch

doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.

(1.1.2020 - 31.12.2022)

VEGA 1/0682/19

Transport solí v poréznych stavebných materiáloch

prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.

(1.1.2019 - 31.12.2021)

KEGA 039STU-4/2019

Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania

prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.

(1.1.2019 - 31.12.2021)

ITMS 26240220084

Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti stavebného inžinierstva

Manažér UVP: Ing. Alena Struhárová, PhD.

(2016 - 2021)

 

Aktuálne projekty | Ukončené projekty

 

APVV-15-0681

Vyšetrovanie hygrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania

prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. z Katedry fyziky v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky z Univerzity Komenského

(1.7.2016 - 30.6.2020, termín posunutý do 31.10.2020)

VEGA 1/0501/17

Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. v spolupráci s Katedrou dopravných stavieb

(1.1.2017 - 31.12.2019)

VEGA 1/0534/13 

Štúdium spevňovacích procesov historických a súčasných mált

Pavlík, V.:

(2013-2015)

VEGA 1/0534/13 

Vlhkostná deformácia stavebných materiálov

doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD

(1. 1. 2013- 31. 12. 2015)

APVV-0743-10 

Určenie fyzikálnych charakteristík infiltrácie a transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách

doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD

(1. 1. 2010 - 31. 12. 2014)

VEGA 1/0517/11 

Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov

Šveda, M.:

(2011-2013)

VEGA 1/0472/11 

Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe

Unčík, S.:

(2011-2013)