Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Bakalárske štúdium

Študijný program: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)

Študijný odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent študijného odboru si osvojí základné poznatky z oblasti navrhovania a realizácie inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Je vedený k tvorivému rozvíjaniu základných teoretických vedomostí, konštrukčných zásad a ku komplexnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad spoľahlivosti. Dôraz je kladený na samostatnosť a schopnosť prispôsobenia k obmene informácií a dynamickému rozvoju technológií. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi rámcami.

Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. V prípade nástupu do praxe po ukončení prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania nájde uplatnenie v mnohých profesiách stavebníctva pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho staviteľstva, pri realizácii dopravných a vodných stavieb a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Môžu tiež podnikať na základe živnostenského oprávnenia.

Študijný program: Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (STOP)

Študijný odbor: medziodborový študijný program v odboroch 5.2.8 Stavebníctvo a 6.4.1 Vodné hospodárstvo

Absolvent bakalárskeho študijného programu inžinierstvo životného prostredia získa vzdelanie v odbore stavebníctvo s orientáciou na environmentálne aspekty pozemného staviteľstva, krajinného, vodného, komunálneho a dopravného inžinierstva. V týchto oblastiach bude mať základné znalosti z oblasti inžinierskej teórie potrebnej na navrhovanie stavieb, opatrení a konštrukcií pre ochranu prostredia a vypracovanie parciálnych projektov ochrany životného prostredia, o interakcii medzi prírodnými a antropickými zložkami prostredia, technickou a inžinierskou činnosťou a o látkach znečisťujúcich životné prostredie, platnej legislatívy a noriem zameraných na ochranu životného prostredia a základných postupov počítačovej podpory inžinierskej práce. Bude rozumieť základným princípom navrhovania rôznych typov stavieb, ochrany spoločnosti pred nepriaznivými vplyvmi hydrometeorologických a krajinných procesov a nepriaznivých environmentálnych faktorov a základným postupom tvorby a ochrany životného prostredia a verejného zdravia. Bude schopný pracovať ako asistent v projekčných tímoch,  tímoch realizátorov inžinier­skych návrhov,  prevádzkovateľov inžinierskych diel, technických a  environmentálnych systémov s orientáciou environmentálne problémy stavebného, krajinného, vodného, ko­munálneho a dopravného inžinierstva.

Inžinierske štúdium

Študijný program: Nosné konštrukcie stavieb (NKS)

Študijný odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracov­ník v projekčných kanceláriách, stavebnej praxi, investorských útvaroch, vzdeláva­cích inštitúciách, pri navrhovaní, zhotovovaní, prevádzke a údržbe inžinierskych, priemy­selných, mostných a dopravných stavieb, ako aj nosných konštrukcií pozemných stavieb ako projektant, statik, stavbyvedúci alebo špecia­lista pri riešení rôznych problémov súvisiacich so zvýšenou agresivitou obklopujúceho prostredia, resp. požiadavkou na zvýšenie odolnosti konštrukcií na mimoriadne zaťaženia (seizmicita, výbuchy, požiar apod.). Môže tiež pracovať vo výpočtových strediskách, inži­niersko-geologickom prieskume, realizácií investičnej činnosti, v oblasti skúšobníctva, tvorby a ochrany prírodného a životného prostredia pri výstavbe environmentálnych sta­vieb, v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, marketingu, regionálnom rozvoji, ale aj v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Zameranie: Dopravné stavby

Absolvent získa ucelené inžinierske vzdelanie v odbore inžinierskych stavieb s dôrazom na problematiku dopravných stavieb: ciest, diaľnic, miestnych komunikácií, letísk a železníc. Bude rozumieť metódam dopravného inžinierstva, vzájomným súvislostiam jednotlivých druhov dopráv, postupom pri projektovaní pozemných komunikácií, ako aj konštrukciám a technológiám pri realizácii dopravných stavieb.

Nájde uplatnenie v pozíciách investorských organizácií, v tímoch projektantov ciest, diaľnic a železníc, v oblasti prípravy a zariadenia dopravných stavieb, v štátnej správe a pri riadení cestného hospodárstva, ako aj vo výskume a vývoji jednotlivých druhov dopravných stavieb.

Študijný program: Stavby na ochranu územia (SNOU)

Študijný odbor: 5.1.6 Vodné stavby

Absolvent bude stavebným inžinierom - odborníkom v oblasti stavieb, ktoré majú zásadný vplyv na ochranu územia a procesy týkajúce sa najmä vodného a dopravného režimu územia. Oblasti uplatnenia: príprava stavieb a projektovanie, účasť na spracovaní dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie v zmysle zákonnej metodiky EIA, realizácia stavieb - najmä postupy eliminujúce negatívne vplyvy na prostredie, vedenie príslušných konaní na stavebných úradoch a úradoch životného prostredia, inšpekčná a kontrolná činnosť v príslušných orgánoch ochrany životného prostredia pri príprave, realizácii a prevádzke stavieb, činnosť v organizáciách spravujúcich a prevádzkujúcich stavby a objekty (správcovia tokov a objektov na nich, správcovia a prevádzkovatelia líniových stavieb), činnosť v organizáciách rôznych stupňov štátnej správy v oblasti stavebníctva, dopravy a životného prostredia.

Doktorandské šúdium

Študijný program: Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (TKIS)

Študijný odbor: 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, etické, environmentálne aspekty nových riešení, prezentácie výsledkov svojho prínosu pre študijný odbor a spoločenskú prax. Bude si vedomý spoločenský, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a potreby sústavného profesionálneho rozvoja. Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na univerzite, vo verejnom a súkromnom sektore, v štátnej správe, projektových a investorských organizáciách a tam, kde je potreba vedeckej práce v oblasti stavebníctva.