Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva

 


projekt VEGA č.1/0472/11 - Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe.

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Pri posudzovaní vhodnosti materiálov sa často vychádza z ich deklarovaných vlastností, ktoré sú stanovené pri štandardných podmienkach. V reálnych budovách sa však vlhkostné a teplotné podmienky menia. Predmetom riešenia projektu je meranie termofyzikálnych a iných vlastností popolčekového pórobetónu pri rôznych objemových hmotnostiach a vlhkostiach. Z dosiahnutých výsledkov sa odvodia korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu, čo umožní spresniť teplotechnické a akustické výpočty a umožní predikovanie vlastností daného materiálu a konštrukcií v reálnych podmienkach.


projekt VEGA č. 1/0517/11 - Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Mikuláš Šveda , PhD.

Trvanlivosť pálenej krytiny v značnej miere závisí od jej samotnej pórovej štruktúry. Sekundárnu úlohu v tomto prípade zohráva objem pórov, ale primárnu úlohu zohráva hodnota mediánu polomeru pórov. Jej hodnotu môžeme ovplyvňovať nielen režimom pálenia, ale predovšetkým zložením vstupných surovín. Naša pozornosť sa sústredí na aplikáciu prísad na báze zeolitov a bentonitov, od ktorých sa očakáva výrazná pozitívna zmena hodnoty mediánu polomeru pórov.


 

projekt VEGA č. 1/0534/13  (2013-2015) - Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe.

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.