Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) plní funkciu národného normalizačného orgánu Slovenskej republiky. Zabezpečuje tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem, plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a členstva v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách (ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI).
Viac informácií: www.sutn.sk

Slovenská technická univerzita zakúpila licenciu, ktorá umožňuje prostredníctvom akademických knižníc na fakultách STU sprístupňovať databázu noriem STN-online.

Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU v rámci univerzitnej licencie ponúka všetkým študentom, doktorandom, pedagógom a výskumným pracovníkom fakulty možnosť bezplatne využívať online prístup         ku kompletnej kolekcii STN noriem v úplnom znení vo formáte PDF.

Normy sú automaticky aktualizované (zmeny, opravy, príp. nahrádzajúce normy) a ich prístup je zabezpečný    zo 4 označených počítačov v študovni KIC.

UPOZORNENIE: Licencia pre STU umožňuje iba čítanie noriem, nie je možné nahrávanie na USB, ani tlač noriem.

V databáze noriem STN-online je možné vyhľadávať podľa týchto hľadísk:

  • Podrobné vyhľadávanie noriem STN (podľa čísla, názvu, roku vydania normy a ďalších kritérií)
  • Vyhľadávanie noriem STN podľa tried
  • Vyhľadávanie noriem STN podľa ICS kódov