Prejsť na obsah
Katedra geodézie

BRUNČÁK, P. – KRAVJANSKÁ, I., Pamiatkový úrad SR

Digitalizácia a dokumentovanie pamiatkového fondu Slovenskej republiky

MATOUŠKOVÁ, R. – NÝVLT, J., Magistrát h. mesta SR Bratislavy

Digitálna technická mapa hlavného mesta SR Bratislavy a geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

DEKAN, T. – SMOLÍK, K., GKÚ Bratislava

Mapové podklady, produkty a služby poskytované rezortom geodézie, kartografie a katastra SR

FRAŠTIA, M. – MARČIŠ, M., Stavebná fakulta STU v Bratislave

RPAS mapovanie na Slovensku – problémy a východiská

JUROVIC, M., Dopravný úrad

Pravidlá lietania s UAV pri geodetických činnostiach

HIADLOVSKÝ, P., Ministerstvo obrany SR

Pôsobnosť Ministerstva obrany SR v oblasti LMS

PINDROCH, V., Národný bezpečnostný úrad

Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

KYRINOVIČ, P., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Vybrané geodetické činností v investičnej výstavbe

RAŠKOVIČ, V., Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Koncepcia nového ponímania stavieb v katastri nehnuteľností a návrh technológie na realizáciu